ขอแสดงความยินดีกับรศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี ภาควิชาอายุรศาสตร์  ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล โดยวันที่ 2 ตุลาคม 2562  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

         รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ “ด้านวิชาการและบูรณาการเพื่อนำความรู้สู่ประชาชน”
        จากผลงานดีเด่นในการบริการ “ด้านวิชาการและบูรณาการเพื่อนําความรู้สู่ประชาชน” จากความพยายามในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และความเข้าใจให้กับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถออกไปให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งตอความรู้ไปสู่ประชาชน จัดฝึกอบรมอาสาสมัครหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องต่อโรคตับ นอกจากนี้ยังมีผลงานการบรรยาย เขียนบทความและหนังสือสําหรับประชาชน รวมถึงให้คําปรึกษาผู้ป่วย และผู้สนใจ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตลอดจนรณรงค์ให้มีการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีในชุมชน