คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

        เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดี คนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย รศ.พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ ศ.พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

        ปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น และระดับดี จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
        1. รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจคัดกรอง ทารกแรกเกิด เพื่อคุณภาพชีวิตเด็กไทยยุค 4.0 โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
        2. รางวัลระดับดี ได้แก่ โครงการการบริหารจัดการเก็บรายได้ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ฝ่ายการคลัง