ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ธิษณะ ประสาทเสรี รับรางวัลบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม สาขาแพทยศาสตร์ ปี 2562

       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ธิษณะ  ประสาทเสรี ได้รางวัลบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม สาขาแพทยศาสตร์  ประจำปี 2562 จาก มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลในงานแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย : สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

        นพ.ธิษณะ  ประสาทเสรี แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 3.84 ได้รับรางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

        ปัจจุบันปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็นแพทย์ผู้ซึ่งมีจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  คำนึงถึงผู้ป่วย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำการวิจัยในส่วนที่เกิดจากประสบการณ์ตรงในหอผู้ป่วย เรื่อง "อัตราส่วนโดยอ้อมของปริมาตรรังสีส่วนเกิน” ตัวแปรยุคใหม่สำหรับการทำนายผลข้างเคียงทางรังสีจากการใส่แร่สามมิติในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและนำเสนอทางวาจา  ในการประชุมสมาคมรังสีรักษาแห่งยุโรป ครั้งที่ 38 (European Society of Radiation Oncology : ESTRO 38) ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ถือเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีของทวีปยุโรป  นำสู่การวางแผนการรักษารูปแบบใหม่ของการใส่แร่สามมิติในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาดูแลผู้ป่วยอย่างจริงจัง สุขใจเมื่อเห็นผู้ป่วยหายและมีสุขภาพดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และประเทศชาติ