นักศึกษาโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา คว้ารางวัลประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้น ประเภททีม

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับรางวัล จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ "The Life Saver : เปลี่ยนก่อนป่วย" และประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้นประเภททีม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับเยาวชน  โดยมี ผู้ช่วยอาจารย์วิศิษฏ์ สมบัติถาวรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

        สำหรับรางวัลที่นักศึกษาได้รับมีจำนวน 3 รางวัล ดังนี้

        1. รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีม DUECH (นายบุญเลิศ เฮงสุนทร, นายกรัณย์กฤษฎ์  ภาวิศกุล,  นางสาวฟ้าใส ผลผลาหาร,  นางสาวอาทิมา  หนูสุข  นางสาวฐิตาพร พิมพ์แดง ) 

        2. รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Control SEE (นายศุภฤกษ์  ผดุงลักษณ์, นางสาวธิดาทิพย์ ฐาปนพงศ์, นางสาวอารยา บูรกิจภาชัย, นางสาวอาภาภัทร ดิลกภากรณ์, นางสาววาเลนไทม์ ทองใบ) 

        3. รางวัลสโลแกนยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีม Zimzalabim (นางสาวศุภทิศา รอดดารา, นางสาวมุจลินทร์  ศรีตัมภวานางสาวศุภาวรรณ ตั้งธนชัยกุล นางสาวสิมิลัน สรรพพากย์พิสุทธิ์ นางสาวคีตญา กุลบุตร)