ศิริราชคว้ารางวัลประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน ม.มหิดล ประจำปี 2562

        วันที่ 28 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลการประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกส่วนงานมีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometrics อย่างสม่ำเสมอ โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผลการประกวดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ปรากฏผลดังนี้

        ประเภท The Best of Presence Award

        รางวัลชนะเลิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

        ประเภท The Best of Visibility Award

        รางวัลชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        ประเภท The Best of Website Award (Quantity)

        รางวัลชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์

        ประเภท The Best of Website Award (Improvement)

        รางวัลชนะเลิศ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล