ศิริราชได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 หน่วยงานด้านบริการ 7 หน่วยงานจาก SGS

           วันนี้ (13 ส.ค. 2562) เวลา 11.00 น. รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  แก่หน่วยงานด้านบริการ 7 หน่วยงาน  จาก นายจิโรจ ณ นคร กรรมการผู้จัดการบริษัท SGS (Thailand) Limited   ประกอบด้วย  1. หน่วยงานภายใต้สังกัดผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช  ได้แก่  สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช   ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ และศูนย์บริหารจัดการสิ่งส่งตรวจศิริราช  2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  3. ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ  4. งานวิชาการ  5. หน่วยผลิตเซลล์เพื่อการบำบัดภาวะเซลล์ต้นกำเนิดผิวกระจกตาบกพร่อง  โดยมี  รศ.ดร.รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ  ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รศ.นพ.รวิศ  เรืองตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล   รศ.ดร.ปัทมา  เอกโพธิ์ หัวหน้าหน่วยผลิตเซลล์เพื่อการบำบัดภาวะเซลล์ต้นกำเนิดผิวกระจกตาบกพร่อง  ผศ. นพ. ธารา  วงศ์วิริยางกูร รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช  อ.นพ.ลือชา  บุญทวีกุล รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ผศ.พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนบริหารด้านคุณภาพ  (Lead  QMR) และประธานศูนย์บริหารจัดการสิ่งส่งตรวจศิริราช เเละคณะทำงานทั้ง 7 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G รพ.ศิริราช  

          "ISO"   (International Organization for Standardization)  เป็นมาตรฐานรับรองสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ  โดยจะแบ่งย่อยมาตรฐานด้านต่างๆ ตามแต่ละอุตสาหกรรมหรือลักษณะงานออกไปตามตัวเลข เช่น ISO 9001 ก็จะหมายถึง การรับรองคุณภาพด้านการจัดการขององค์กร ซึ่ง version ในปัจจุบัน คือ  ISO 9001:2015