ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

         วันที่ 14 กันยายน  2561ที่ผ่านมา ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ รศ. ดร. พญ.สุนันทา  ฉันทกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และบุคลากรทางการแพทย์สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐเพื่อประชาชน ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ในโครงการ “การพัฒนาระบบการให้บริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอย่างเป็นองค์รวมและครบวงจร สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จาก นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ณ ห้องแกรนด์  ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

        รางวัลประเภทการพัฒนาการบริการ เป็นรางวัลที่ให้กับหน่วยงานที่มีการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการ  ที่แสดงความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ประชาชน/ผู้รับบริการ อย่างเชื่อมโยงและบูรณาการ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ และส่งผลกระทบสูง (high impact) ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งโครงการ “การพัฒนาระบบการให้บริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอย่างเป็นองค์รวมและครบวงจร สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น” ให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตเวชอย่างเป็นระบบ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ครอบครัว โรงเรียน และสังคม เป็นการพัฒนาระบบโดยความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ มีการทบทวนกระบวนการ เพื่อลดความสูญเปล่าและเพิ่มคุณค่าในการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เด็กและวัยรุ่นสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ครอบครัวและโรงเรียน มีความเข้าใจในการอบรม ดูแล และช่วยเหลือเด็ก รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่าย ทำให้เด็กและวัยรุ่นใช้ชีวิตในครอบครัว โรงเรียน และสังคม อย่างมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป