ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รับรางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย... เป็นประธานมอบโล่รางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร๑๐๐ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช
        รางวัลบุคคลคุณภาพเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคลากรของคณะ ฯ เพื่อเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ได้รับรางวัลให้ประชาคมศิริราชได้รับรู้ได้ร่วมชื่นชมยินดีและได้เรียนรู้เพื่อเป็นแบบอย่างในการทางานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดคุณค่าแก่บุคคลและคณะ ฯ คุณสมบัติของ“บุคคลคุณภาพ” ที่สาคัญคือมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและคณะ ฯ มีความมุ่งมั่นในความสาเร็จของงานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแก้ไขปัญหาเชิงระบบมีภาวะผู้นำสามารถสื่อสารให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้โอกาสให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ปัญหาให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สนับสนุนส่งเสริมผลักดันในการนำนวัตกรรม/ทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนางานก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้อื่นและตนเองสร้างขวัญกำลังใจยกย่องให้เกียรติผู้อื่นและที่สาคัญคือมีผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ของคณะ ฯ
        จากคุณสมบัติดังกล่าว ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงมณี เลาหประสิทธิพร  ถือบุคคลที่มีคุณลักษณะโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์มาตลอดระยะเวลาการทางานกว่า30ปีท่านได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังสติปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังคำกล่าวที่ว่า “กัดไม่ปล่อย” ซึ่งก็เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่คณะ ฯ ในทุกหน้าที่หรือทุกภารกิจที่ท่านได้รับมอบหมายทั้งการเป็นอาจารย์แพทย์ด้านโรคหัวใจเด็กการดูแลคนไข้การสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านในระดับภาควิชา ฯ ท่านได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขาภาควิชารับผิดชอบในส่วนการบริหารจัดการกระบวนการและดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการและพัฒนาคุณภาพท่านเข้ามาทางานในคณะ ฯ ตั้งแต่สมัยอาจารย์ปิยะสกลเป็นคณบดีเช่นดำรงตาแหน่งประธานศูนย์รับเลี้ยงเด็กศิริราชและประธานศูนย์CPR เป็นต้นและในสมัยที่อาจารย์ธีรวัฒน์เป็นคณบดีท่านได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาคุณภาพระดับคณะฯในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
        ตลอดระยะเวลากว่า10 ปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 ที่ท่านได้มาปฏิบัติงานในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลท่านได้ทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพระบบงานและกระบวนการที่สาคัญในทุกระดับตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อยจนถึงระดับองค์กรด้วยภาระหน้าที่ของSystem Integrator คือเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา(Catalyst) ตามเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆที่เป็นทิศทางจากภายนอกแล้วนำมาผสมผสานให้เป็นบริบทของศิรราชเองและท่านยังทำหน้าที่ประสานงาน(Coordination Coordination ) ให้บุคลากรจากหลากหลายวิชาชีพหลากหลายหน่วยงานเพื่อมาเรียนรู้ร่วมกันช่วยกันพัฒนางานให้เกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้นท่านทำหน้าที่Coach เข้าไปช่วยกันคิดช่วยกันทำจนทำให้หลาย ๆ โครงการประสบความสาเร็จและเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมศิริราช ได้แก่ การรับรองมาตรฐานHA โรงพยาบาลศิริราชในปี2551และปี2554 การรับรองมาตรฐานAdvanced HA โรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรกของประเทศปี2557 การรับรองมาตรฐานรายโรค(specific disease certification ) 2โรคเป็นแห่งแรกของประเทศปี2559 การพัฒนาและบูรณาการระบบงานด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) และได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ(Thailand Quality Class :TQC )เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยปี2559นอกจากผลงานดังกล่าวท่านยังแบ่งปันความรู้ ให้แก่สถาบันภายนอกในด้านการพัฒนาคุณภาพเช่นระบบการดูแลต่อเนื่องด้านยา(medication (medication reconciliation) reconciliation) reconciliation)การจัดการความรู้และการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์TQA
        จากผลงานต่างๆที่กล่าวมาจึงสมควรยกย่องให้ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงมณี เลาหประสิทธิพร  เป็นบุคคลคุณภาพประจาปีพ.ศ.2559