นักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศเเละรางวัลชมเชย การประกวดสร้างสรรค์สื่อดีสู่สังคม “Idea for Change” ครั้งที่ 1

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แก่ นายณัฐนนท์ ซ่อนกลิ่น  นางสาวอัญชลี สาระคร  และ นางสาวกมลพร สุขสมพืช ในชื่อทีม MET-Desci ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลมูลค่า 3 หมื่นบาท จากการประกวดผลิตสื่อ โครงการ Idea for Change : จุดประกายความคิด สร้างสรรค์สื่อดีสู่สังคม (ครั้งที่ 1) ประเด็น Depression, Let’s talk (ซึมเศร้าเราคุยกันได้) จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิดที่มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักต่อปัญหาโรคซึมเศร้า ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและนำความรู้ดังกล่าวมาถ่ายทอดเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรม รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ส่งต่อความรู้ความเข้าใจไปยังกลุ่มเป้าหมายในสังคม

        ทั้งนี้ นักศึกษาอีก 2 ทีม จากสาขาเดียวกัน ยังได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดครั้งนี้ด้วย ได้แก่ ทีม Metaholic : นางสาวธนาพร ลิขิตปริญญา  นางสาวไพลินรัตน์ คล่องวรภัค  นางสาวญาณิศา ไกรมุ่ย  และ ทีม Synaps without e : นางสาวศรุตยา สายเมฆ  นางสาวญาณีนาฎ รอดโพธิ์ทอง  นางสาวฐิตาภา เกียรติศิริชัย 

        การจัดกิจกรรมประกวดในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 13 ทีม แบ่งออกเป็น ทีมนิสิต/นักศึกษา จำนวน 10 ทีม และทีมผู้ผลิตสื่อ 3 ทีม ซึ่งผู้เข้าประกวดทุกคนได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและการวางแผนกลยุทธ์สื่อ เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา และได้ส่งผลงานสร้างสรรค์ร่วมเข้าประกวด ผ่านเกณฑ์การตัดสินและการพิจารณาของคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและด้านการสื่อสาร การวางกลยุทธ์สื่อ ได้แก่ คุณลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธาน บริษัท เอเชี่ยน สตอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด และรองประธานสมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย (TDEC)  คุณสรเกียรติ คณารัตน์ กรรมการสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มวางแผนกลยุทธ์และนวตกรรม IPG Mediabrands ประเทศไทย คุณรัชนี แมนเมธี ผู้เคยประสบกับปัญหาโรคซึมเศร้า และนายแพทย์อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีธัญญาและโฆษก กรมสุขภาพจิต ซึ่งทุกทีมที่ประกวดได้นำเสนอผลงาน พร้อมเข้ารับรางวัลจาก น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC: Thailand Creative & Design Center) ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักสื่อสารสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตและประชาชนผู้สนใจ กว่า 80 ชีวิตเข้ารับฟังการนำเสนอผลงาน

        ทั้งนี้ นักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ซึ่งเป็นทีมที่ชนะเลิศจากการประกวดสื่อครั้งนี้ได้รับเชิญให้ไปบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ทางช่อง 3 Family (หมายเลข 13) เพื่อสัมภาษณ์แนวคิด และการผลิตสื่อโรคซึมเศร้า ประกวดจนได้รางวัลในครั้งนี้ ออกอากาศวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ช่อง 13 เวลา 8.30 น.

         คลิกชมผลงานDepression, Let’s talk (ซึมเศร้าเราคุยกันได้)