ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวปราณี ทองใส ฝ่ายการพยาบาลได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวปราณี  ทองใส ฝ่ายการพยาบาลได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่ม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในงานครบรอบ ๔๙ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา