ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.พิเศษ ดร.พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา ได้รับรางวัลมหิดลทยากร

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.พิเศษ ดร.พญ.เพ็ญแข  ลิ่มศิลา ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ในงานครบรอบ ๔๙ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา