ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก รับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณแพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ   โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา