ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อภิชาติ สิงคาลวณิช รับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อภิชาติ สิงคาลวณิช ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา