ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ที่ได้รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการตรวจรักษาทางด้านโรคกระดูกและข้อ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้วางแผนและบริหารกระบวนการดำเนินงานภายในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นคุณภาพในการรักษาและการบริการที่ดี คำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการสามารถเข้าถึงผู้รับบริการในทุกระดับชั้น ทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการนำนวัตกรรมทางการแพทย์และการบริการมาประยุกต์ใช้ สามารถนำโรงพยาบาลศิริราชผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพขั้นก้าวหน้า(Advanced HA) โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)เป็นโรงพยาบาลแรกของประเทศ