ศิริราช รับมอบ “ป้ายกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย” จากสำนักงานเขตบางกอกน้อย

        วันนี้ (25 ส.ค. 59) 09.30 น. ผศ.นพ.ธีระ  กลลดาเรืองไกร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และประธานคณะกรรมการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยอาหารในร้านค้าและโรงอาหาร รับมอบ “ป้ายกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย” จาก นายยงยุทธ ศรัทธาธรรมกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกน้อย นางนวพร กลิ่นบัวแก้ว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกน้อย เเละ นางพรพัน วัฒนสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแก่ ศูนย์อาหารอาคารศรีสวรินทิรา และครัวประจำบ้าน ซึ่งฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกจัดพิธีมอบขึ้น  ณ ศูนย์อาหารอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

        คณะกรรมการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยอาหารในร้านค้าและโรงอาหาร งานอาชีวอนามัย และหน่วยสวัสดิการคณะฯ ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ดำเนินงานด้าน   ความปลอดภัยสุขาภิบาลอาหาร ของโรงอาหารภายในคณะฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ร้านค้าสวัสดิการหอพักพยาบาล3 ศูนย์อาหารอาคารศรีสวรินทิรา ครัวประจำบ้าน และร้านค้าสวัสดิการหอประชาธิปไตย โดยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและสารปนเปื้อนในอาหาร ด้านสารเคมี ชีวภาพ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสำรวจด้านกายภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร การจัดสถานที่ การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารภายในคณะฯ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร โดยคณะทำงานได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์การรับรอง และได้รับ“ป้ายกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย” ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่ให้ความสำคัญ มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพโรงอาหารในสถานพยาบาล