รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559

        วันนี้ (19 เม.ย. 59) พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 โดย นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน มอบโล่และป้ายรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศาสนสถาน สถานีบริการน้ำมันและเชื้อเพลิง ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ สถานศึกษา สถานีขนส่ง ส้วมริมทาง และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานเป็นตัวแทนจากเขตบางกอกน้อย เข้าประกวดในกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะ

        เกณฑ์การประเมิน ใช้เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) และเกณฑ์การสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) นั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ความสะอาด (Health : H) เช่น โถส้วม โถปัสสาวะ พื้น ผนัง เพดานต้องสะอาด รวมถึงการจัดการให้มีการทำความสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น และมีระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจำ ความพอเพียง (Accessibility : A) เช่น ต้องจัดให้มีส้วมสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์ และพร้อมใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ความปลอดภัย (Safety : S) เช่น ที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ในที่ลับตา แยกชาย-หญิงอย่างชัดเจน พื้นห้องส้วมแห้ง เป็นต้น