รางวัลและผลงาน


ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.พิเศษ ดร.พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา ได้รับรางวัลมหิดลทยากร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถ นานา ได้รับรางวัลมหิดลทยากร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ได้รับรางวัลมหิดลทยากร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.นพ.เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ได้รับรางวัลมหิดลทยากร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.ปฐมาวรรณ ฉิมมา ได้รับรางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ฯ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ น.ส.ปนัดดา สระทองโน ได้รับรางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ฯ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.นพ.พิทยา ด่านกุลชัย ได้รับรางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ฯ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวปราณี ทองใส ฝ่ายการพยาบาลได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าอาวุโส ประจำปี 2559

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ รศ.นพ.ป่วน  สุทธิพินิจธรรม ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าอาวุโส ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ รศ.นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ประจำปี 2559

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี 2560

อ่านต่อ

รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาบริการ ประจำปี 2560

อ่านต่อ

รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาบริการ ประจำปี 2560

อ่านต่อ

รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาบริการ ประจำปี 2560

อ่านต่อ

รางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาบริการ ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ นายฆนัท จันทรทองดี นศพ.ชั้นปีที่ 6 ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”  ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ นายนิพิฐ เจริญงาม นศพ.ชั้นปีที่ 6 ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ นางสาวสุชานันท์ กาญจนพงศ์ นศพ.ชั้นปีที่ 6 ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2560

อ่านต่อ