รางวัลและผลงาน


ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัล“ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และรางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

ศิริราชมอบเข็มอันทรงเกียรติเนื่องในงานวันวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2563-2565

อ่านต่อ

ศิริราชมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้ทรงคุณค่าแห่งปี ในงานศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 - 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.พญ.สุธาสินี บุญโสภณ ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง ได้รับรางวัล DMSc Award ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์ ได้รับรางวัล DMSc Award ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ฯ สาขาบริการ ประจำปี 2563 และผู้ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ขอแสดความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์  พุธวัฒนะ ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”

อ่านต่อ

ขอแสดความยินดี แก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร  โรจนนินทร์ ที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร. สุนีย์  กอรปศรีเศรษฐ์ ได้รับรางวัล “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ”

อ่านต่อ

ขอแสดความยินดีแก่ ผศ.นพ.สุภเลิศ  ประคุณหังสิต ที่ได้รับรางวัล “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ”

อ่านต่อ

ขอแสดความยินดีแก่ นางสาวทิพวรรณ  แก้วทินกร ที่ได้รับรางวัล  “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ”

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รับรางวัลสุวรรณครา ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีกับ รศ.นพ.รวิศ เรืองตระกูล ได้รับรางวัล มิเร่อร์โกลด์โกลบอล สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น ปี 2565

อ่านต่อ