รางวัลและผลงาน


ขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 6 คว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงการตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 : KKU ICEM 2023

อ่านต่อ

บุคลากรศิริราช ได้รับประกาศนียบัตร สถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค /เฉพาะระบบ ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่  23

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. ดร. นพ. ภัทรชัย กีรติสิน ในโอกาสได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ นพ. ประมุข มุทิรางกูร ในโอกาสได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในโอกาสได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา รับรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 “The Best of CEO People Leader”

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Congress President the Asian Pacific Digestive Week 2023 (APDW 2023)

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี ได้รับมอบโล่รางวัล Healthy Organization Award 2022 ประเภทรางวัลผู้นำองค์กร ระดับ “ดีเด่น”

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลมหิดลทยากร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลมหิดลทยากร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา ได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ฯ

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ผศ. พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ ได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา ได้รับรางวัลแพทย์ระบบทางเดินอาหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2566 และ รางวัลแพทย์ระบบทางเดินอาหารดีเด่นด้านครูแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ บุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรทัย พิบูลโภคานันท์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

ศิริราชมอบรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2565 แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ นางสาวนภสิริ พุทธันบุตร นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565

อ่านต่อ