รางวัลและผลงาน


ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน เกียรติบัตรสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน เกียรติบัตรสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ พญ.นภสิริ พุทธันบุตร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลบัณฑิตคณะเเพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม

อ่านต่อ

รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ได้รับ"รางวัลบุคคลคุณภาพ" คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร. นพ.จตุรงค์ เสวตานนท์  ภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต แผนกแพทยศาสตร์ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ ภาควิชาปรสิตวิทยา ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต แผนกแพทยศาสตร์ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ อ. ดร. นพ.กรกฤษณ์  อิ่มวัฒนา ภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2566 

อ่านต่อ

นายสุรพรชัย ธรรมศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขากายอุปกรณ์ ได้รับรางวัล Best Survivor Awards ชนะเลิศ ในโครงการ "Gen Will Survive ; อวด Skill คน Gen ใหม่ ทำยังไงให้รอด"

อ่านต่อ

รศ. ดร. นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการความร่วมมือการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช ได้รับรางวัลเกียรติคุณรางวัลไทย "สตรีตัวอย่างแห่งปี" สาขาวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ นางชไมพร เจริญไกรกมล “สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖”

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี แด่ ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2565 สาขาแพทยศาสตร์

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2565 สาขาแพทยศาสตร์

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ นายแพทย์สมชาย ดุษฎีเวทกุล รองผอ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล Mahidol University’s Top 1% Researchers Categories Tags

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่ 6 คว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงการตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 : KKU ICEM 2023

อ่านต่อ

บุคลากรศิริราช ได้รับประกาศนียบัตร สถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค /เฉพาะระบบ ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่  23

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. ดร. นพ. ภัทรชัย กีรติสิน ในโอกาสได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2565

อ่านต่อ