รางวัลและผลงาน


เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ

อ่านต่อ

เข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

เข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อ่านต่อ

รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อ่านต่อ

รางวัลบุคคลต้นแบบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านต่อ

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล

อ่านต่อ

ศิริราช รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 48 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

อ่านต่อ

รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2556

อ่านต่อ

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556

อ่านต่อ

รางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ

รางวัล 2013 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards

อ่านต่อ

รางวัลตำราศิริราช-มหิดล ประจำปี 2556

อ่านต่อ

รางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ครั้งที่ 43

อ่านต่อ

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย

อ่านต่อ

รางวัลบุคคลคุณภาพประจำปี 2555

อ่านต่อ

รางวัล TTF AWARD ประจำปี 2555

อ่านต่อ

ผลงานวิจัยศิริราช คว้ารางวัล R2R ดีเด่นประจำปี 2556

อ่านต่อ

รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อ่านต่อ

รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อ่านต่อ