รางวัลและผลงาน


รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2557- 2558

อ่านต่อ

ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง สภาคณาจารย์ม.มหิดล ปี2558

อ่านต่อ

รศ.นพ.วิปร วิประกษิต รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558

อ่านต่อ

ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์ รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณ “Plague of Appreciation”

อ่านต่อ

อ.นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ สวทช. ประจำปี 2558

อ่านต่อ

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ "บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข"

อ่านต่อ

นายภูวณัฏฐ์ สาครสกลพัฒน์รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558

อ่านต่อ

นางสาว วาสินี วงศ์คำมูล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Young Scientist Award 2015

อ่านต่อ

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

อ่านต่อ

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา บุคคลคุณภาพประจำปี 2557

อ่านต่อ

รศ.นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ปี2557

อ่านต่อ

อ.ดร.นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น“ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ปี 2557

อ่านต่อ

ผศ.ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น“ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ปี 2557

อ่านต่อ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อ่านต่อ

ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อ่านต่อ

รศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2558

อ่านต่อ

รางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2558

อ่านต่อ