รางวัลและผลงาน


รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

อ่านต่อ

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2558

อ่านต่อ

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านสาธารณสุขและชุมชนสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2558

อ่านต่อ

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2558

อ่านต่อ

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2558

อ่านต่อ

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิกหรือชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2558

อ่านต่อ

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิกหรือชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2558

อ่านต่อ

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2558

อ่านต่อ

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2558

อ่านต่อ

รางวัล ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านดีเด่น อันดับที่ 1

อ่านต่อ

รางวัล Certificate of Appreciation on research oral presentation

อ่านต่อ

รางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ จากการประกวดงานวิจัย ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

รศ.ดร.นพ.วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์ รับรางวัลรองชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 2559

อ่านต่อ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2558

อ่านต่อ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2558

อ่านต่อ

นางวิภาวิน วัฒนะประการชัย ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2558

อ่านต่อ

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.อรพรรณ ทองแตง รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2558

อ่านต่อ

ศ.เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2558

อ่านต่อ

ศ.เกียรติคุณ นพ.กิจจา สินธวานนท์ รับรางวัล“มหิดลทยากร” ประจำปี 2558

อ่านต่อ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ รับรางวัล“มหิดลทยากร” ประจำปี 2558

อ่านต่อ