รางวัลและผลงาน


ศิริราชมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2559

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ รศ.พญ.นิธิมา รัตนสิทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาหทัยวิทยา ได้รางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ ได้รางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ตำราอายุรศาสตร์ทันใจ ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ตำราหลักการของอณูพันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ตำราสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก : ความผิดปกติที่พบบ่อย ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์ รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ปี 2559

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.นพ.สุพจน์  พงศ์ประสบชัย ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ปี 2559

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ นพ.เชิดชาย  ชยวัฑโฒ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี”  ปี 2559

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.นพ.มงคล  เลาหเพ็ญแสง ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ปี 2559

อ่านต่อ

ผศ.เกษร ศรีเปารยะ คว้ารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

อ่านต่อ

ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสาเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน ปี 2560

อ่านต่อ

สุดยอดผลงานวิจัย R2R ชาวศิริราช คว้า “รางวัล R2R ดีเด่น” บนเวทีระดับประเทศ “R2R Forum ครั้งที่ 10”

อ่านต่อ

สุดยอดผลงานวิจัย R2R ชาวศิริราช คว้า “รางวัล R2R ดีเด่น” บนเวทีระดับประเทศ “R2R Forum ครั้งที่ 10”

อ่านต่อ

สุดยอดผลงานวิจัย R2R ชาวศิริราช คว้า “รางวัล R2R ดีเด่น” บนเวทีระดับประเทศ “R2R Forum ครั้งที่ 10”

อ่านต่อ

สุดยอดผลงานวิจัย R2R ชาวศิริราช คว้า “รางวัล R2R ดีเด่น” บนเวทีระดับประเทศ “R2R Forum ครั้งที่ 10”

อ่านต่อ

สุดยอดผลงานวิจัย R2R ชาวศิริราช คว้า “รางวัล R2R ดีเด่น” บนเวทีระดับประเทศ “R2R Forum ครั้งที่ 10”

อ่านต่อ

สุดยอดผลงานวิจัย R2R ชาวศิริราช คว้า “รางวัล R2R ดีเด่น” บนเวทีระดับประเทศ “R2R Forum ครั้งที่ 10”

อ่านต่อ