การเสนอขอจัดตั้งศูนย์วิจัยเป็นเลิศ เครือข่ายวิจัย หรือกลุ่มวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

          ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ดำเนินการปรับระบบวิจัยคณะและได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้มีการปรับงานวิจัยเป็นฝ่ายวิจัยและศูนย์วิจัยเป็นเลิศเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัยสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ และให้มหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับ 1 ใน 50 แรกของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านการแพทย์ศูนย์วิจัยเป็นเลิศเป็นหน่วยงานภายในคณะที่ขึ้นตรงกับคณบดี มีพันธกิจด้านการวิจัยมุ่งเป้าแบบบูรณาการเกิดประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิตวิจัยที่ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยและประเทศ


          ภาควิชา/หน่วยงาน และกลุ่มนักวิจัยที่สนใจจะจัดตั้งศูนย์วิจัยเป็นเลิศใหม่ และส่วนของศูนย์วิจัยเป็นเลิศเดิมสามารถดำเนินการเสนอขอจัดตั้งศูนย์วิจัยเป็นเลิศ เครือข่ายวิจัย หรือกลุ่มวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามแบบฟอร์มดังนี้


*** หากมีข้อสงสัย ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ที่คุณสุวลี แจ้งขำ โทรศัพท์ 9-2659 หรือ Email: suwalee.jan@mahidol.ac.th ***


 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th