ขั้นตอนการขอรับทุนตีพิมพ์งานวิจัย

เอกสารประกอบการขอรับทุน
1)

บันทึกจากภาควิชาฯ ขออนุมัติในหลักการขอรับเงินทุนสนับสุนนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (ตามเอกสารแนบหมายเลข 1)

2)

บันทึกขอเบิกเงินทุนสนับสุนนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (ตามเอกสารแนบหมายเลข 2)

3)

สำเนาหน้าบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4)

ใบสำคัญรับเงินตราศิริราชมูลนิธิ พร้อมลงนามผู้รับเงิน

5)

ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ (ฉบับจริง) จากทางวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และกรุณาระบุ
“ ขอรับรองว่าใช้ในการปฏิบัติงานจริง ” ( ผู้ขอรับทุน หรือ หัวหน้าภาควิชาโปรดลงนามในเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน)

6)

reprint 1 ชุด


การส่งเอกสารการขอรับรางวัล
 

สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 9


ขั้นตอนการพิจารณารางวัลตีพิมพ์งานวิจัย
 

Flow chart

ประกาศเกี่ยวกับทุนตีพิมพ์งานวิจัย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทุนตีพิมพ์งานวิจัย

 

 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th