เกี่ยวกับทุนพัฒนาการวิจัย

ลักษณะของโครงการวิจัยที่จะขอรับทุน

โครงการวิจัยที่จะขอรับทุนพัฒนาการวิจัยของคณะต้องเป็นโครงการในกลุ่ม Area of Research Excellence ของคณะ และก่อให้เกิดผลงาน ดังนี้

1) ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์เชิงวิชาการ ตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในวารสารวิชาการ และ/หรือ

2) ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณสุข และ/หรือ

3) ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และ/หรือ

4) ผลงานวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรม การได้รับสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ใหม่ และ/หรือ

5) ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนากระบวนการ การศึกษา บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข


Area of Research Excellence

Area 1 Translational medicine

Area 2 Medical Genomics & Proteomics

Area 3 Infectious Diseases

Area 4 Regenerative Medicine

Area 5 Cancer

Area 6 Hematology

Area 7 Allergy and Immunology

Area 8 Metabolic and Endocrine Diseases

Area 9 Neuro-Cardiovascular Diseases

Area 10 Health Services research

Area 11 Mental Health and Disorders

Area 12 Health Promotion

Area 13 Thai traditional Medicine

Area 14 Medical Education

Area 15 Health System

Area 16 Community Health & Social

Area 17 Innovation Research

Area 18 Integrated Diseases Program (กลุ่มโรคเป้าหมายการวิจัยเป็นเลิศ) ที่ภาควิชาแจ้งไว้กับทางงานวิจัย

ขั้นตอนการขอรับทุนพัฒนาการวิจัย

เอกสารประกอบการขอรับทุน

1) ใบปะหน้าที่สั่งพิมพ์จากระบบ E-submission

2) แบบเสนอโครงการวิจัย (ตัวจริง) 1 ชุด


การส่งเอกสารการขอรับทุน

สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 9


ระยะเวลาการประเมินโครงการ

» ทุนประเภทที่ 1

» ทุนประเภทที่ 2 - 8

ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติเมื่อได้รับทุน

เรื่องการสมัครขอรับทุน

1) ผู้สมัครขอรับทุนสามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้พร้อมกันหลายประเภท

2) ผู้สมัครจะต้องมีการส่งรายงานผลการวิจัยของโครงการวิจัยก่อนหน้าครบตามกำหนดเวลา

3) กรณีโครงการวิจัยเดิมยังค้างส่งรายงานผลการวิจัย ผู้สมัครขอรับทุนต้องส่งรายงานผลการวิจัยของโครงการเดิมก่อน จึงจะสามารถสมัครขอรับ

ทุนโครงการวิจัยใหม่ได้


การพิจารณาตัดสินการให้ทุนในงวดต่อไป

1) พิจารณาให้ทุนต่อทุก 6 เดือน ตามผลการประเมินความก้าวหน้าของโครงการวิจัยตามระยะเวลาที่ให้ไว้ในโครงการ

2) หากไม่มีการส่งผลงานในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละทุน จะไม่อนุญาต ให้สมัครขอรับทุนต่างๆในกองทุนพัฒนาการวิจัยและต้องทำหนังสือชี้แจง

ต่อคณบดี

3) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และบทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ หรือผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ในกิตติกรรมประกาศด้วย


" โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากทุนพัฒนาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล "
" This research project is supported by Siriraj research fund , Faculty of Medicine Siriraj Hospital , Mahidol University "

และใช้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่อยู่ในการตีพิมพ์


การส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์

ให้ส่งผลงานตีพิมพ์ / สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร และ/หรือ หลักฐานแสดงการนำไปใช้ประโยชน์การบริการสุขภาพ นโยบายสาธารณะระดับชาติ หรือ

นานาชาติ ของโครงการวิจัยดังกล่าว หลังจากที่ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และปิดโครงการวิจัยแล้วภายใน 1 ปี


เรื่องการยุติทุนวิจัยก่อนกำหนด

คณะอนุกรรมการทุนพัฒนาการวิจัยสามารถยุติการให้ทุนวิจัย ดังกรณีต่อไปนี้

1) โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนพัฒนาการวิจัยแล้ว แต่ไม่ส่งรายงานผลการวิจัย / ไม่เบิกเงินทุนวิจัยตามงวด โดยที่ไม่มี การติดต่อกับ

กองทุนเป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่กำหนดส่งผลงานวิจัยตามงวด

2) ผู้รับทุนขอยุติการรับทุนวิจัย โดยทำเรื่องแจ้งผ่านมายังอนุกรรมการทุนพัฒนาการวิจัยพร้อมเหตุผล

การเบิกเงินทุนวิจัย / การรายงานผลการวิจัย / การปิดโครงการ และการคืนเงินคงเหลือ

การเบิกเงินทุน

เมื่อได้รับใบแจ้งอนุมัติทุน ผู้วิจัยสามารถดำเนินการเบิกเงินทุนงวดที่ 1 ได้ โดยปฏิบัติ ดังนี้

 
ขั้นตอนที่ 1 เปิดบัญชี
1.1)

หากทุนน้อยกว่า 50,000 (ห้าหมื่นบาท) ผู้ได้รับทุนอาจไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝาก โดยหากไม่ต้องการเปิดบัญชีต้องมีบันทึก ไม่ขอเปิดบัญชีด้วย

1.2)

หากทุนมากกว่า 50,000 (ห้าหมื่นบาท) ผู้ได้รับทุนกรอกแบบ วจ 3 เพื่อนำไปเปิดบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช พร้อมแนบหนังสือคำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารเบิกเงิน
2.1)

บันทึกขอเบิกเงินงวดที่................

2.2)

วจ.6 (ระบุยอดเงินตรงตามงวดที่เบิก)

2.3)

วจ.2(ระบุยอดเงินตรงตามงวดที่เบิก)

2.4)

สำเนาหน้าบัญชีโครงการ (กรณีทุนมากกว่า 50,000 บาท) รับรองสำเนา / บันทึกขออนุมัติไม่เปิดบัญชี (กรณีทุนน้อยกว่า 50,000 บาท)

2.5)

ใบฝากเงิน (แบบไม่มีสมุด) เข้าบัญชีโครงการ ระบุยอดเงินตรงกับงวดที่ขอเบิก

2.6)

ใบสำคัญรับเงิน (ยังไม่ต้องลงนาม และวันที่)

2.7)

สัญญารับทุนลงนามจริง 2 ฉบับ

2.8)

สำเนาเอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (COA) (พร้อมรับรองสำเนา)

2.9)

สำเนาเอกสารแจ้งอนุมัติทุน 2 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

2.10)

Check list เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาการวิจัย

หมายเหตุ เอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2 เป็นต้นไปจะเหมือนเอกสารการเบิกเงินงวดที่ 1 ยกเว้น ข้อ 2.7 สัญญารับทุนลงนามจริง 2 ฉบับ


การส่งรายงานผลการวิจัย

การส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการวิจัย ต้องส่งทุก 6 เดือน ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

1)

บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการวิจัย

2)

Research progress report form (แบบฟอร์ม SIRD:02)

3)

แบบรายงานการเงิน วจ.5

4)

ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับจริง) ตามที่มีการใช้จ่ายจริงในโครงการวิจัย


การปิดโครงการวิจัย

การปิดโครงการวิจัย ประกอบด้วยด้วยเอกสาร ดังนี้

1)

บันทึกข้อความขอส่งรายงานผลการดำเนินการวิจัยฉบับสมบูรณ

2)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report form) พร้อม Manuscript และ/หรือ เอกสารการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ/หรือ หลักฐานแสดงการนำไปใช้ประโยชน์การบริการสุขภาพ นโยบายสาธารณะ ระดับชาติ หรือ นานาชาติ

3)

แบบรายงานการเงิน วจ.5

4)

ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับจริง) ตามที่มีการใช้จ่ายจริงในโครงการวิจัย


การคืนเงินคงเหลือจากโครงการวิจัย / การคืนดอกเบี้ย
1)

เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาการวิจัยจะเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในโครงการวิจัยทั้งหมด จากใบเสร็จรับเงิน ที่ผู้วิจัยรายงาน หากมียอดเงินคงเหลือจะแจ้งยอดเงินที่ต้องส่งคืนให้ผู้วิจัยทราบ

2)

ผู้วิจัยต้องทำการปิดบัญชีของโครงการวิจัย (โดยใช้แบบ วจ.3 ปิดบัญชี) โดยต้องส่งคืนสมุดบัญชีที่ปิดแล้ว

3)

ส่งคืนเงินโดยทำบันทึกขอคืนเงิน ระบุจำนวนเงินต้นที่ต้องคืน และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมด (รวมเศษสตางค์ด้วย) ส่งคืนพร้อมสมุดบัญชีที่ปิดแล้ว

4)

หากยอดเงินที่คืนมากกว่า 1,000 บาท ให้ส่งคืนในรูปแบบเช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม

" เงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล "

พร้อมบันทึกขอส่งคืนเงิน ระบุยอดตามเช็คที่สั่งจ่าย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุนพัฒนาการวิจัย

1 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอรับทุนพัฒนาการวิจัย
  1.1 แบบสมัครขอรับทุนประเภทที่ 1-9 (Project proposal)
  1.2 แบบบันทึกขอรับทุน
  1.3 เอกสารชี้แจงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
  1.4 สัญญารับทุนประเภทที่ 1-8
2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกเงินทุน
  2.1 แบบขอเปิดบัญชี (แบบ วจ.3 )
  2.2 แบบขอปิดบัญชี
  2.3 แบบขออนุมัติไม่เปิดบัญชี
  2.4 บันทึกขอเบิกเงิน
  2.5 แบบ วจ.2
  2.6 แบบ วจ.6
  2.7 ใบสำคัญรับเงิน - สำหรับเบิกเงินทุนวิจัย
  2.8 ใบสำคัญรับเงิน - สำหรับเบิกศิริราชมูลนิธิ
  2.9 Check list เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาการวิจัย
  2.10 Check list เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาการวิจัย - จากศิริราชมูลนิธิ
3 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการรายงานผล และปิดโครงการ
  3.1 แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัย Research progress report form
  3.2 แบบฟอร์มปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนประเภทที่ 1-5, 8-9)
  3.3 แบบฟอร์มปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนประเภทที่ 6-7)
  3.4 แบบ วจ. 5 (แบบรายงานการเงิน)
  3.5 แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ
  3.6 แบบฟอร์มคืนเงิน (Reimbursement form)
4 แบบฟอร์ม ขอต่ออายุโครงการวิจัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่

1 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก
  1.1 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (ในประเทศ)
  1.2 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (ต่างประเทศ)
  1.3 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (การวิจัยทางคลินิก)
2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
  2.1 บันทึกขออนุมัติในหลักการจ้างบุคคลภายนอก (วิจัย) HR1-2
  2.2 แบบฟอร์มประวัติพนักงานบุคคลภายนอก (วิจัย)
  2.3 แบบสัญญาจ้างผู้ช่วยวิจัย
  2.4 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน - แบบไม่มีประกันสังคม
  2.5 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน - แบบมีประกันสังคม
  2.6 แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน - บุคคลภายใน
  2.7 แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน - บุคคลภายนอก
  2.8 ใบสำคัญรับเงิน
  2.9 แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน - ข้ามส่วนงาน
3  แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้สอย (เงินสดย่อย / ระบบ AP / เงินเชื่อ)  
  3.1 การเบิกจ่ายผ่าน เงินสดย่อยเพื่อการวิจัย
    3.1.1 แบบขออนุมัติเงินสดย่อยเพื่อการวิจัย
    3.1.2 ใบนำส่งเอกสารเงินสดย่อยเพื่อการวิจัย
    3.1.3 ใบสำคัญรับเงิน
    3.1.4 ใบสำคัญรับเงิน (หลายคน)
    3.1.5 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  3.2 การเบิกจ่ายผ่านระบบ AP
    3.2.1 ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (กรณี จ่ายคืนโครงการ)
    3.2.2 ใบขออนุมัติเบิกเงินเพื่อชำระ ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (กรณี จ่ายให้บริษัท)
  3.3 การเบิกจ่ายผ่าน เงินเชื่อวิจัย
      การขอรหัสเงินเชื่อ
      3.3.1 แบบแจ้งขอใช้บริการเงินเชื่อ
      3.3.2 แบบขอส่งข้อตกลงและเอกสารประกอบเพื่อ mapping ข้อมูล
      3.3.3 แบบฟอร์มแจ้งขอรหัสโครงการ(สารสนเทศ)
      3.3.4 ข้อตกลงการใช้บริการของโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ
      3.3.5 แบบฟอร์มขอติดต่อการใช้บริการของโครงการวิจัย
      การหักชำระเงินเชื่อ
      3.3.6 แบบฟอร์มหักจ่ายเงินเชื่อจากบัญชีโครงการ
      เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
      3.3.7 แบบฟอร์มขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัย (กรณีผู้ป่วยใน)
      3.3.8 หนังสือ ขอขยายระยะเวลาการใช้บริการโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ
      3.3.9 หนังสือ ขอเพิ่มรายการตรวจปฏิบัติการ (เงินเชื่อ)
      3.3.10 หนังสือ ขอส่งสำเนา หนังสือรับรองโครงการวิจัย (EC) ที่ต่ออายุแล้ว
      3.3.11 หนังสือ ขอยุติการขอใช้บริการโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ และขอปิดรหัสเงินเชื่อ
  3.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้สอย (เงินสดย่อย / ระบบ AP / เงินเชื่อ)
    3.4.1 การเบิกจ่ายเงินสดย่อยวิจัย
    3.4.2 การเบิกจ่ายผ่านระบบ AP
    3.4.3 การเบิกจ่ายผ่านเงินเชื่อ
4 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุทุนอุดหนุนวิจัย 
  4.1 แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุ สารเคมี และวัสดุสำนักงาน
    4.1.1 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายเงินให้)
    4.1.2 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีสำรองเงินจ่ายเอง)
    4.1.3 เอกสารเพิ่มเติม
      4.1.3.1 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
      4.1.3.2 ใบสำคัญรับเงิน
      4.1.3.3 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร
      4.1.3.4 เช็คลิสตรวจเอกสาร (กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายเงินให้)
      4.1.3.5 เช็คลิสตรวจเอกสาร (กรณีสำรองเงินจ่ายเอง)
  4.2 แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลกรรมการ จัดซื้อครุภัณฑ์
  4.3 ตัวอย่างการกรอกเอกสาร
    4.3.1 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายเงินให้)
    4.3.2 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีสำรองเงินจ่ายเอง)
    4.3.3 หนังสือบันทึกข้อความขอเบิกเงินจากบัญชี อุดหนุนวิจัย (กรณีสำรองเงินจ่ายเอง)
  4.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าพัสดุและแนวทางในการปฏิบัติ
    4.4.1 ขั้นตอนการจัดซื้อและเอกสารหลักฐานแนบประกอบการจัดซื้อ
    4.4.2 Powerpoint แนวทางการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายพัสดุ
5 บันทึกขออนุมัติในหลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ่ายด้วยบัตรเครดิตของคณะฯ
6 แบบฟอร์มคืนเงิน
7 ขั้นตอนการจัดซื้อยา
8 แบบฟอร์มทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
9 หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทของโครงการวิจัย
10 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินเพื่อส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย
11 แบบฟอร์มขอ เปิด บัญชีธนาคารสำหรับทุนอุดหนุนวิจัย
12 แบบฟอร์มขอ ปิด บัญชีธนาคารสำหรับทุนอุดหนุนวิจัย

ประกาศเกี่ยวกับทุนพัฒนาการวิจัย

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
»

ทุนพัฒนาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2562 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทุนพัฒนาการวิจัย

 

 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th