ประกาศเกี่ยวกับงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ทุนพัฒนาการวิจัย
- ทุนพัฒนาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2562 
ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
- ทุนพัฒนาสนับสนุน บุคลากรวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับแก้ไขครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
- หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. 2563 
- ทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 
ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการวิจัย (SiCRF) 
- การจองเพื่อใช้งานเครื่องมือกลางเพื่อการวิจัย  
- ระเบียบการใช้งานเครื่องมือกลางเพื่อการวิจัยตึก SiMR
- ระเบียบการใช้งานเครื่องมือกลางเพื่อการวิจัยตึกอดุลยเดชวิกรม และ ตึกจุลชีววิทยา
- ระเบียบการใช้เครื่องมือภาควิชาจุลชีววิทยา  
ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช (SiLARCC) 
- การใช้แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
- อัตราค่าบริการเลี้ยงสัตว์ทดลองของศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราชแบบกรง IVC (individual Ventilated Cages) ฉบับที่ 47/2559  
ห้องปฎิบัติการงานวิจัย (Siriraj Laboratory) 
- วิธีปฎิบัติสำหรับการใช้ห้องปฎิบัติการ BSL level 2 
- วิธีการติดป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยที่ห้องปฏิบัติการวิจัย 
- วิธีการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ 
- Emergency contacts 
- Hazardous Materials Classification 
- List of authorized names 
- ป้าย Requirements for Exit the Laboratory
- ป้าย Biohazard และข้อมูลรายละเอียดประกอบ
หน่วยบริหารจัดการอาคาร SiMR
- หลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าบริการสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อใช้จัดอบรมและจัดกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2556 
- ข้อเสนอโครงการวิจัยดำเนินการที่ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช SiMR 
- อัตราค่าบริการสถานที่ห้องพัก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 11 ฉบับที่ 56/2556
ประกาศทั่วไปอื่นๆ
- อัตราค่าใช้สอย สำหรับเงินรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับที่ 8/2560 
- อัตราค่าบริการเครื่องมือวิจัยของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 46 รายการ ฉบับที่ 16/2559  
- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2558  
- อัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอรับรองจากคณะกรรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับที่ 13/2558  
- อาจารย์สมทบ (Adjunct Staff)  
- การมอบหมายอำนาจการอนุมัติลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2556
- การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และเงินจากการว่าจ้างให้ทำวิจัย หรือบริการวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑) 
- อัตราค่าธรรมเนียมทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
- ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (material Transfer Agreement) MTA 
ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ
- หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับเงินสดย่อยเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2559  
 
ประกาศจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม พ.ศ. 2561  
โครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management
- หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๗  
- หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management พ.ศ. ๒๕๕๗
- หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินทุนสนับสนุนตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย: Talent Management (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๗  
- แนวทางการจัดสรรและเบิกจ่ายเงินสนับสนุน โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557  
โครงการ การวิจัยในคน
- หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยในคนที่เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย 2558 
- วิธีการส่งโครงการวิจัยในคนเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนส่วนกลาง 
งานบริการวิชาการ
- หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนโครงการบริการวิชาการภายใต้ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบริการวิชาการของโครการภายใต้ส่วนงาน พ.ศ. 2551 
ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บุคลากรไปปฎิบัติงานบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภาคเอกชนที่แสวงหากำไร พ.ศ. 2559  
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้อาจารย์หรือนักวิจัยไปปฎิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. 2559  
- หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558  
- หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
- หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการบริการวิชาการ ที่ได้รับเงินจากภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
- หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551 
- หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
ประกาศข้อบังคับต่างๆ
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2561 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. 2559 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนวิจัย พ.ศ 2560
นโยบายต่างๆ
- นโยบายการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะทำงาน เกี่ยวกับฝ่ายวิจัย
ผู้อำนวยการ
- ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช 
คณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยเป็นเลิศศิริราช 2560 
- คณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยเป็นเลิศศิริราช 2560 
- คณะกรรมการศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการสร้างโปรตีนและแอนติบอดีเพื่อการรักษา
- คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการเซลล์เพื่อการบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- คณะกรรมการดำเนินการศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านเทคโนโลยีนาโนในการวินิจฉัยและรักษามะเร็ง
- คณะกรรมการอำนวยการหน่วยคลังเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายและเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
- คณะกรรมการบริหารหน่วยคลังเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายและเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- คณะกรรมการบริหารหน่วยคลังเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายและเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เพิ่มเติม) 
- คณะกรรมการทุนพัฒนาการวิจัย
- คณะกรรมการทุนพัฒนาบุคลากรการวิจัย
- คณะกรรมการคณะกรรมการเครื่องมือวิจัยและห้องปฎิบัติการกลาง ที่ 3346/2559 
- คณะกรรมการคณะกรรมการเครื่องมือวิจัยและห้องปฎิบัติการกลาง ที่ 3827/2559 (เพิ่มเติม) 
- คณะกรรมการนวัตกรรรมศิริราช 
- คณะกรรมการความปลอดภัยทางการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
คณะอนุกรรมการ
- คณะอนุกรรมการการใช้พื้นที่ของโครงการวิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)
- คณะอนุกรรมการเครื่องมือวิจัย
- คณะอนุกรรมการบริหารและกำกับดูและระบบการใช้งานห้องปฏิบัติและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ core facility อาคารศรีสวรินทิราชั้น 10
- คณะอนุกรรมการบริหารและกำกับดูและระบบการใช้งานห้องปฏิบัติและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ core facility อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ชั้น 6 และ ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 5-6 
คณะทำงาน
- คณะทำงานจัดการห้องปฏิบัติการวิจัยชีวนิรภัย ระดับ 2 พลัส และระดับ 3 อาคารจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
- คณะทำงานตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย 
เจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับที่ 3547/2559 
   
คำสั่งจากมหาวิทยาลัยมหิดล
- เรื่อง การมอบอำนาจลงนามในสัญญาเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ พร้อมตัวอย่างร่างสัญญา ฉบับที่ 1397/2561 
- เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติจัดหาและอนุมัติเบิกจ่าย เพื่อจัดหาวัสดุและค่าใช้สอย เลขที่ 759/2560 
 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th