การบริหารทุนวิจัยระบบใหม่
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2560

ขั้นตอนหลังเซ็นสัญญา + จัดซื้อยา

วัสดุ

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างค่าตอบแทน