หัวหน้าฝ่ายวิจัย
คุณสรินยา   งามทิพย์วัฒนา
(SARINYA NGAMTIPVATANA)

โทรศัพท์  :  92816
อีเมลล์     :  koisarinyar2r@gmail.com

หัวหน้างานธุรการและสนับสนุน

คุณอุสา ทิโน   
(USA THINO)

โทรศัพท์  :  92681
อีเมลล์     :  usa.kae@mahidol.ac.th

ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริหารและจัดการเกี่ยวกับการรับส่งเอกสารภายใน-ภายนอกของฝ่ายวิจัย
2. บริหารและจัดการเกี่ยวกับการดูแลอาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ศิริราช SiMR
3. บริหารและจัดการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การขึ้นทะเบียน การวางแผนของครุภัณฑ์ พัสดุ และวัสดุทั้งหมดของฝ่ายวิจัยคุณพนิดา รัตนสมบูรณ์   
(PANIDA RATTANASOMBOON)

โทรศัพท์  :  92680
อีเมลล์     :  panida.rat@mahidol.edu

คุณเพ็ญแข รัตนสมบูรณ์   
(PENKHAE RATTANASOMBOON)

โทรศัพท์  :  92655
อีเมลล์     :   penkhae.rat@mahidol.edu

คุณอนงค์ แววขำ   

โทรศัพท์  :  92994
อีเมลล์     :  -

คุณธีรวัตร แตงน้อย

โทรศัพท์  :  92679
อีเมลล์     :  -

คุณชัชวาลย์ สุขประเสริฐ

โทรศัพท์  :  92679
อีเมลล์     :  -


คุณวิทยา มาพงษ์
(WITTAYA MAPONG)

โทรศัพท์  :  92636
อีเมลล์     :  sadayu2530@gmail.com

คุณสมฤทัย อยู่แฉ่ง
(SOMRUETAI YOECHANG)

โทรศัพท์  :  92682
อีเมลล์     :   somruetai.yue@gmail.com

คุณภัทรพร สามงามยา
(PATARAPRON SAMNGAMYA)

โทรศัพท์  :  92656
อีเมลล์     :  pattraporn.sam@mahidol.edu

หัวหน้างานพัฒนาการวิจัย

คุณนุชรีย์ ถาปันแก้ว   
(NUTCHAREE THAPUNGAW)

โทรศัพท์  :  92654
อีเมลล์     :   nutcharee.tha@mahidol.edu

ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ของฝ่ายวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาตร์ของคณะฯ
2. รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด และผลงานตีพิมพ์
3. บริหารและจัดการงานด้านกำลังคนของฝ่ายวิจัยและหน่วยงานภายใต้ทั้งหมด
4. สนับสนุนการสร้างกลุ่มและเครือข่ายวิจัย
5. สนับสนุนการสร้างระบบสารสนเทศของฝ่ายวิจัยคุณพรนภา ชื่นชม
(PORNNAPA CHUENCHOM)

โทรศัพท์  :  92830
อีเมลล์     :  pornnapa.chu@mahidol.ac.th

คุณพลอยชนก จันทร์เอี่ยม
(PLOYCHANOKE CHAN-AIM)

โทรศัพท์  :  92814
อีเมลล์     :  ploychanoke.cha@mahidol.edu

คุณศิริกัญญา ธรรมประดิษฐ์
(SIRIKANYA THAMPRADID)

โทรศัพท์  :  92641
อีเมลล์     :  sirikanya.tha@mahidol.edu

คุณปรัถมา ชมอุตม์
(PARATAMA CHAMAOOT)

โทรศัพท์  :  92647
อีเมลล์     :  paratama.cha@mahidol.edu

คุณดวงทิพย์ อภิรัตน์มนตรี
(DUANGTHIP APIRATMONTREE)

โทรศัพท์  :  92839
อีเมลล์     :  duangthip.api@mahidol.edu


คุณศราวุฒิ นามลีลา
(SARAWUT NAMLEELA)

โทรศัพท์  :  92683
อีเมลล์     :  sarawut.nam@mahidol.edu

คุณสรัลธร จิตรประสงค์
(SARANTHON JITPRASONG)

โทรศัพท์  :  92990
อีเมลล์     :  stitch.job14@gmail.com

คุณปภาวี ลี้ศักดิ์สกุล
(PAPHAWEE LEESAKSAKUL)

โทรศัพท์  :  92809
อีเมลล์     :  paphawee.lee@mahidol.ac.th

คุณญาณิศา รุ่งโรจน์วณิชย์
(YANISA RUNGROJWANIT)

โทรศัพท์  :  92842
อีเมลล์     :  waynis.r94@gmail.com

คุณปาณัสม์ พูลสวัสดิ์
(PANUT POONSAWAT)

โทรศัพท์  :  92831
อีเมลล์     :  ranchu.pst@gmail.com

หัวหน้างานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย

คุณเกียรติชัย แซ่ไต่   
(KIATTICHAI SAETAI)

โทรศัพท์  :  92813
อีเมลล์     :  kiattichaisaetai@gmail.com

ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลและบริหารจัดการเครื่องมือวิจัย
2. ดูแลและบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิจัยให้เป็นเป็นตามมาตรฐานสากล
3. ดูแลและบริหารจัดการศูนย์สัตว์ทดลอง
4. ดูแลและบริหารจัดการหน่วยคลังเนื้อเยื่อ สารน้ำ เชื้อ และสารชีวภาพคุณกรกช พลศรีลา
(KORAKOT POLSRILA)

โทรศัพท์  :  92792
อีเมลล์     :  kokchou@gmail.com

คุณณรงค์วิทย์ ศักดิ์อาธรทรัพย์
(NARONGVIT SAKARTONSUP)

โทรศัพท์  :  92637
อีเมลล์     :  narongvit1991@gmail.com

คุณเศรษฐิณี สมบูรณ์ภัทรกุล 
(SETTINI SOMBOONPATARAKUN)

โทรศัพท์  :  92846
อีเมลล์     :  settini17@gmail.com

คุณชลนิภา บุญสนอง
(CHOLNIPA BOONSNONG)

โทรศัพท์  :  92658
อีเมลล์     :  cholnipa.boo@mahidol.ac.th

คุณเสริมศิริ แก้วทองสุข
(SERMSIRI KEAWTHONGSUK)

โทรศัพท์  :  92658
อีเมลล์     :  sermsiri2536.02@gmail.com

คุณสุธี อุดมโชติพฤทธิ์
(SUTEE UDOMCHOTPHRUET)

โทรศัพท์  :  92684
อีเมลล์     :  sutee.udo@mahidol.edu

คุณภัทรานิษฐ์ อ่อนสิงห์
(PATTRANIT ONSING)

โทรศัพท์  :  92645
อีเมลล์     :  pattranit.ons@mahidol.edu

คุณกมลมาศ ศรีขวัญ
(KAMONMAS SRIKWAN)

โทรศัพท์  :  92838
อีเมลล์     :  kamonmas.sri@mahidol.ac.th

คุณสุวิดา กิจหงวน
(SUVEDA KITNGUEN)

โทรศัพท์  :  92642
อีเมลล์     :  m.suveda@gmail.com

คุณอารียา ดิลกทวีวัฒนา
(AREEYA DILOKTAWEEWATTANA)

โทรศัพท์  :  92845
อีเมลล์     :  Areeya.dw@gmail.com


คุณทัตชญา รอดรัตน์
(THATCHAYA RODRAD)

โทรศัพท์  :  92642
อีเมลล์     :  thatchaya.rod@mahidol.ac.th

คุณภัทรวดี พยัคฆชัยวรกุล
(PATTARAWADEE PAYAKKACHAIWORAKUL)

โทรศัพท์  :  92642
อีเมลล์     :  pattarawadee.pay@mahidol.ac.th

คุณกชกร วงศ์กาญจนานันท์
(KODCHAKORN VONGKANJANANAN)

โทรศัพท์  :  92821
อีเมลล์     :  kodchakorn.von@mahidol.ac.th

คุณปิยนุช สัมมินา
(PIYANUCH SOMMINA)

โทรศัพท์  :  92642
อีเมลล์     :  jubjib.piyanuch@gmail.com

น.สพ. พัทธพล ศิริสุนทรลักษณ์
(Pattapol Sirisoontornluk)

โทรศัพท์  :  95456
อีเมลล์     :  pattapol.sir@mahidol.ac.th

คุณสุรัชติยา ศรีสมบูรณ์
(SURATTIYA SRISOMBOON)

โทรศัพท์  :  92998
อีเมลล์     :  surattiya.srisomboon@gmail.com

คุณกีรติ ศิลปะ
(KEERATI SINLAPA)

โทรศัพท์  :  95456
อีเมลล์     :  keerati.sil@mahidol.ac.th

คุณวัชระ พฤฑฒิกุล
(WATCHARA PHUTTHIKUL)

โทรศัพท์  :  95457
อีเมลล์     :  watchara.pht@mahidol.ac.th

คุณธนา ทรัพย์เขต
(THANA SAPKHET)

โทรศัพท์  :  95456
อีเมลล์     :  -

คุณภาณุพงษ์ แสงทอง
(PANUPONG SANGTHONG)

โทรศัพท์  :  95456
อีเมลล์     :  -

หัวหน้างานบริหารโครงการวิจัย

คุณนวลรัตน์ หนูขาว
(NUANRAT NUKHAW)

โทรศัพท์  :  92650
อีเมลล์     :  nuanrat.nuk@mahidol.edu

ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริหารและจัดการทุนวิจัยทั้งภายใน-ภายนอกคณะฯ
2. บริหารและจัดการ การเบิกจ่ายเงินสด-เงินเชื่อต่างๆ ของโครงการวิจัย
3. บริหารและจัดการ การจัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการวิจัย
4. ดูแลการพิจารณาลงนาม Memorandum of Understanding(MOU) / บันทึกข้อตกลงต่างๆ ด้านการวิจัยคุณอรอนงค์ โพธิ์เพ็ชรเล็บ
(ONANONG PHOPHETLEB)

โทรศัพท์  :  92631
อีเมลล์     :  onanong.pho@mahidol.edu

คุณทานตะวัน โพธิรัชต์
(TANTAWAN POTIRAT)

โทรศัพท์  :  92804
อีเมลล์     :  tantawan.por@mahidol.edu

คุณทิพนิภา อยู่แฉ่ง
(TIPNIPA YOOCHANG)

โทรศัพท์  :  92906
อีเมลล์     :  tipnipa.yoo@mahidol.edu

คุณพิสิฐพงศ์ รักการ
(PISITPONG RAKKAN)

โทรศัพท์  :  92899
อีเมลล์     :  pisit.rk15@gmail.com

คุณสุดารัตน์ นุชวงษ์
(SUDARUT NUCHAWONGE)

โทรศัพท์  :  92659
อีเมลล์     :  sudarut.nuc@hotmail.com


คุณพรพิมล พลเทพ
(PORNPIMON PONTHEP)

โทรศัพท์  :  92815
อีเมลล์     :  pornpimon.pon@mahidol.ac.th

คุณมัฑนา สุมะโน
(MATTHANA SUMANO)

โทรศัพท์  :  92923
อีเมลล์     :  matthana.sum@mahidol.ac.th

คุณเบญญาภา ตะวันธรรม
(BENYAPA TAWANTHAM)

โทรศัพท์  :  92819
อีเมลล์     :  benyapa.taw@mahidol.ac.th

คุณถิรพร อนุตรเกียรติ
(THIRAPORN ANUTRAKIAT)

โทรศัพท์  :  92657
อีเมลล์     :  thiraporn.anu@mahidol.ac.th

หัวหน้างานพัฒนาและสร้างประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี

คุณกฤษกุล อภิวัฒนาภรณ์
(KRISSAKUL APIWATTANAPORN)

โทรศัพท์  :  92995
อีเมลล์     :  krissakul@gmail.com

ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริหารและจัดการ ผลงานวิจัยให้ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
2. บริหารและจัดการ One-stop service ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
3. บริหารและจัดการ ร้านค้าผลงานนวัตกรรม "ฉลาดคิด By Siriraj"คุณฐิฏิรัชต์ สังข์ทอง
(THITIRACH SANGTHONG)

โทรศัพท์  :  92630
อีเมลล์     :  thitirach.san@mahidol.ac.th


คุณธนกฤต นรสีห์
(THANAKRIT NORRASI)

โทรศัพท์  :  92995
อีเมลล์     :  kajohnsaknorrasi@gmail.com

คุณประมุข ตู้สมบัติ
(PRAMUK TUSOMBUT)

โทรศัพท์  :  99895
อีเมลล์     :  mukekup15@gmail.com

หัวหน้างานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย

คุณวรรณลักษณ์ ธารสุวรรณวงศ์   (WANNALAK THANSUWANWONG)

โทรศัพท์  :  92646
อีเมลล์     :  wannalak.tha@mahidol.edu

ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการและสนับสนุนหน่วยวิจัย,กลุ่มวิจัย,เครือข่ายวิจัยและศูนย์วิจัยเป็นเลิศ ที่สังกัดฝ่ายวิจัย
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรวิจัย
3. สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาวิจัย สำหรับนักศึกษาแพทย์ปี 2,3,4
4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ประกาศทุนฯ/การประชุมวิชาการ และการอบรมสัมนาคุณวาสนา ชื่นสบาย
(Wasana Choensabai)

โทรศัพท์  :  92719
อีเมลล์     :  wasana.cho@mahidol.edu

คุณณัฐกฤตา ปักษา (NATKRITTA PAKSA)

โทรศัพท์  :  92885
อีเมลล์     :  natkritta.pak@gmail.com

คุณยุพิน สิงห์กล้า

โทรศัพท์  :  92716
อีเมลล์     :  -


คุณศิริพร มากบริบูรณ์ (Siriporn Makboriboon)

โทรศัพท์  :  92718
อีเมลล์     :  siriporn.mak@mahidol.ac.th

คุณพีรณัฐ จรัสวิฑิตวาณิชย์

โทรศัพท์  :  92716
อีเมลล์     :  -

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now