ผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Publications and Citation Report
Impact Factor

      8 Year 2010 ( 656 papers ) 16 Year 2002 ( 217 papers )
1 Year 2016 ( 934 papers ) 9 Year 2009 ( 673 papers ) 17 Year 2001 ( 156 papers )
2 Year 2015 ( 554 papers ) 10 Year 2008 ( 533 papers ) 18 Year 2000 ( 180 papers )
3 Year 2014 ( 535 papers ) 11 Year 2007 ( 500 papers ) 19 Year 1999 ( 147 papers )
4 Year 2013 ( 568 papers ) 12 Year 2006 ( 569 papers ) 20 Year 1998 ( 118 papers )
5 Year 2012 ( 682 papers ) 13 Year 2005 ( 276 papers ) 21 Year 1997 ( 131 papers )
6 Year 2011 ( 518 papers ) 14 Year 2004 ( 172 papers ) 22 Year 1996 ( 137 papers )
7 Year 2010 ( 656 papers ) 15 Year 2003 ( 191 papers ) 23 Year 1995 ( 96 papers )

ระดับคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ
รายชื่อวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ที่ สกอ.และ สกว. ยอมรับเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รายชื่อวารสารวิชาการที่ สกว. รับรองคุณภาพ
วิธีสืบค้นข้อมูล Impact Factor และ Median Impact Factor ของวารสาร
วิธีดูค่า Impact Factor,Journal Quartile,H-index,SNIP
Quality of Journals

Publication & Citations 2015
   
 

จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th