ข่าววิจัย     
ประกาศ วิธีการหา Journal quartile
เปิดรับสมัครทุน โครงการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund) ประจำปี 2562 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับสมัครทุน โครงการวิจัย เรื่อง "การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เปิดรับสมัครทุน "The Bernd Rode Award" โดยโครงการความร่วมมือ ASEA-UNINET
เปิดรับสมัครทุน โครงการ "Ocean, Marine biodiversity and conflict prevention" เพื่อส่งเสริมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral) โดยแหล่งทุน AXA Research Fund
เปิดรับสมัครทุน โครงการศูนย์วิจัยทางคลินิกแห่งชาติ (National Clinical Research Center)
ประกาศ หลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลผู้ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับสากล ประจำปี พ.ศ. 2561
เปิดรับสมัครทุน โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)ประจำปี 2561
เปิดรับสมัครทุน โครงการสนับสนุนเร่งการเจริญเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2561
ประกาศ การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2562 (ฉบับที่ 2)
ประกาศ แนวปฎิบัติการรับเอกสารแจ้งการอนุมัติและโอนเงินเพื่อดำเนินการบันทึกรับเงินอุดหนุนวิจัย
เปิดรับสมัครทุน โครงการฟุลไบรท์ (Fulbright) โดย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา
ประกาศ การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปี 2562 จากกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครทุน โครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases
เปิดรับสมัครทุน โครงการ "Stars in Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health" โดยแหล่งทุน Grand Challenges Canada
หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]