ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 934 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 187
Export Excel :
931. Zhang H, Sun A, Li H, Saiviroonporn P, Wu EX, Guo H. .
Stimulated echo diffusion weighted imaging of the liver at 3 Tesla. .
Magn Reson Med.  2016. 
Department : Radiology
Journal Name : Magn Reson Med  / IF = 3.782
Source : Pubmed
932. ฑิฆัมพร หอสิริ, ชุลีกร สิทธิสันติ์, กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ.
ความชุกของพฤติกรรมการดื่มสุราในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา.
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.  2016.  61  (1): 3-14.
Department : จิตเวชศาสตร์
Journal Name : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
933. พนม เกตุมาน, สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข, ชาญวิทย์ พรนภดล, สุพร อภินันทเวช.
การศึกษาความชุกของโรคสมาธิสั้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของวัยรุ่นในศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา.
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.  2016.  61  (1): 27-39.
Department : จิตเวชศาสตร์
Journal Name : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
934. สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, ธนยศ สุมาลย์โรจน์, สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์, ณัชพล อ่วมประดิษฐ์.
สมรรถนะของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในมุมมองของผู้บังคับบัญชา.
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.  2016.  6  (2): 49-59.
Department : Psychiatry
Journal Name : วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now