ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 554 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 111
Export Excel :
551. สิรินัดดา ปัญญาภาส, กมลวิสาข์ เตชะพูลผล,จริยา ทะรักษา, พัชรินทร์ เสรี.

ความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะการเรียนรู้บกพร่อง
.

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.  2015.  60  (3): 157-168.
Department : จิตเวชศาสตร์
Journal Name : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล

552. สิรินัดดา ปัญญาภาส, ชาญวิทย์ พรนภดล, วิฐารณ บุญสิทธิ, พรรณเพชร ลิขิตเกียรติขจร.
ความเชื่อถือได้และความแม่นตรงของแบบประเมินความบกพร่องทางหน้าที่ในเด็กและวัยรุ่น ที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น Weiss Functional Impairment Rating Scale (WFIRS) .
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.  2015.  60  (2): 111-126.
Department : จิตเวชศาสตร์
Journal Name : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
553. สุณิสา คินทรักษ์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, วิชัย มนัสศิริวิทยา.
ผลของโปรแกรมฝึกอบรมต้นทุนทางจิตวิทยาที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง .
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.  2015.  60  (1): 49-57.
Department : จิตเวชศาสตร์
Journal Name : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
554. อรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์.

การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็กฉบับภาษาไทยโดยระบบคอมพิวเตอร์.
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.  2015.  60  (4): 265-274.
Department : จิตเวชศาสตร์
Journal Name : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล

 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now