ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 682 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 137
Export Excel :
681. บรรพต สิทธินามสุวรรณ, ศรัณย์ นันทอารี, วิษณุ กัมทรทิพย์ .
การผ่าตัดทางประสาทศัลยศาสตร์สำหรับภาวะสมองพิการ-ตอนที่ 2: การรักษาแบบปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบประสาทและการดูแลรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ.
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร.  2012.  22  (1): 1-9.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
682. สุพร อภินันทเวช, วัจนินทร์ โรหิตสุข, มะลิรมย์ หัสดินรัตน์, ชาญวิทย์ พรนภดล, ปรารถนา สถิตวิภาวี .
ผลของการประเมินหลักสูตรการพัฒนาความฉลาด 4 ด้านของวัยรุ่นไทย.
วารสารสาธารณสุขศาสตร์.  2012.  42  (1): 90-103.
Department : Department of Psychiatry
Journal Name : วารสารสาธารณสุขศาสตร์  / IF = 0.220
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now