ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 656 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 131
Export Excel :
651. Zhang C., Phamonvaechavan P., Christoff A., Guyton D.L.
Silent sinus syndrome causing cyclovertical diplopia masquerading as superior oblique paresis in the fellow eye.
Journal of AAPOS.  2010.  14  (5): 450-452.
Department : Ophthalmology
Journal Name : Journal of AAPOS  / IF = 1.070  / h index = 31
Source : Pubmed
652. Zhang C., Phamonvaechavan P., Rajan A., Poon D.Y., Topcu-Yilmaz P., Guyton D.L.
Concentration-dependent bupivacaine myotoxicity in rabbit extraocular muscle.
Journal of AAPOS.  2010.  14  (4): 323-327.
Department : Ophthalmology
Journal Name : Journal of AAPOS  / IF = 1.070  / h index = 31
Source : Pubmed
653. Zhang, X. Gejman, R. Mahta, A. Zhong, Y. Rice, K. A. Zhou, Y. Cheunsuchon, P. Louis, D. N. Klibanski, A.
Maternally expressed gene 3, an imprinted noncoding RNA gene, is associated with meningioma pathogenesis and progression.
Cancer Research.  2010.  70  (6): 2350-2358.
Department : Pathology
Journal Name : Cancer Research  / IF = 7.543  / h index = 267
Source : Pubmed
654. Zhou Y., Cheunsuchon P., Nakayama Y., Lawlor M.W., Zhong Y., Rice K.A., Zhang L., Zhang X., Gordon F.E., Lidov H.G.W., Bronson R.T., Klibanski A.
Activation of paternally expressed genes and perinatal death caused by deletion of the Gtl2 gene.
Development.  2010.  137  (16): 2643-2652.
Department : Pathology
Journal Name : Development  / IF = 7.194  / h index = 201
Source : Pubmed
655. กัลยาณี มกราภิรมย์, เบญจมาศ พระธานี, รัชนี สุภวัตรจริยากุล, ปรียา หล่อวัฒนพงษา, รัตนา ถิ่นนัยธร, ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ. .
ความสอดคล้องจากการฟังคัดแยกปัญหาการแปรเสียงในบุคคลปากแหว่ง เพดานโหว่ ของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์.
Chiangrai Medical Journal.  2010.  2  (1): 25-34.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Chiangrai Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now