ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 135
Export Excel :
671. ประถมาภรณ์ หอมสุคนธ์, ฉกาจ ผ่องอักษร. Pongurgsorn C.
การศึกษาผลของเครื่องออกกำลังกายด้วยการสั่นทั้งตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในอาสาสมัครวัยกลางคน.
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2009.  19  (2): 58-62.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Journal of Thai Rehabilitation Medicine  / IF = 0.108
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
672. วณิชา ชื่นกองแก้ว พิศิษฐ์ ปรีชาวัฒน์ นิพนธ์ จิรภาไพศาล ปิยวดี มีสวยพงศ์ บุษบา สาธรสุเมธี พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล พัชรพิมพ์ มัศยาอานนท์ นิพัฒน์ เอื้ออารี.
โรคของเส้นประสาทตา (Optic Neuropathy).
จักษุเวชสาร.  2009.  23  (1): 78-86.
Department : Ophthalmology
Journal Name : จักษุเวชสาร
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
673. สุพรรณี ปังสุวรรณ, นวพร ชัชวาลพาณิชย์, กุลภา ศรีสวัสดิ์, อุระณี รัตนพิทักษ์, ทิพากร ชื่นจิตรม, กัลยารัตน์ กำจรเจิด, จุฑาทิพย์ วิภาวัฒนะ, อัจฉรา สุวรรณาคินทร์.
การศึกษาความชุกตามระดับความเสี่ยงของการเกิดแผลเบาหวานที่เท้า.
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2009.  19  (1): 19-24.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Journal of Thai Rehabilitation Medicine  / IF = 0.108
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now