ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 533 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 107
Export Excel :
531. วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์, กุลภา ศรีสวัสดิ์. .
การศึกษาระบาดวิทยาและค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ถูกตัดเท้า หรือขาเนื่องจากเบาหวาน ณ โรงพยาบาลศิริราช.
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2008.  18  (2): 65-69.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Journal of Thai Rehabilitation Medicine  / IF = 0.108
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
532. วิษณุ กัมทรทิพย์, กุสุมา คุณาวงษ์กฤต, นัทธมน ตั้งพลังกุล, เกศธำรง ตันตยาคม, ยงชัย นิละนนท์, ประเสริฐพน จันทร, สุทธิพล อุดมพันธุรัก.
การศึกษานำร่องประสิทธิผลการฝึกเดินด้วยเครื่อง Lokomat ต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู.
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2008.  18  (3): 78-84.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Journal of Thai Rehabilitation Medicine  / IF = 0.108
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
533. อ.นพ.ศุภโชค สิงหกันต์ .
ความชุกของปัญหาสุขภาพจิตระหว่างครึ่งแรกของการตั้งครรภ์ ที่โรงพยาบาลศิริราช  Prevalence of Metal Health Problem during First-Half Pregnancy at Siriraj Hospital.
J Med Assoc Thai.  2008.  91  (4): 452-457.
Department : Department of Psychiatry
Journal Name : J Med Assoc Thai  / IF = 0.160
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now