ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 533 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 106
Export Excel :
526. ธนยศ สุมาลย์โรจน์, กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, สุดสบาย จุลกทัพพะ.
ลักษณะบุคลิกภาพคนไทยวัยทำงานโดยแบบสำรวจบุคลิกภาพ LPI ในกลุ่มพื้นที่เขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม .
วารสารจิตวิทยาคลินิก.  2008.  39  (1): 13-23.
Department : Psychiatry
Journal Name : วารสารจิตวิทยาคลินิก
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
527. ผศ.นพ.พนม เกตุมาน.
ความแม่นตรงของแบบสอบถามคัดกรอง CRIES-8 จากการศึกษาโรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลัง ภยันตราย (PTSD) ในนักเรียน 23 เดือนหลังธรณีพิบัติภัย. .
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.  2008.  52  (2): 177-186.
Department : Department of Psychiatry
Journal Name : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  / IF = 0.284
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
528. ผศ.นพ.พนม เกตุมาน .
Psychiatric disorder in children at two year after the Tsunami disaster in Thailand.
ASEAN Journal of Psychiatry.  2008.  9  (1): 20-24.
Department : Department of Psychiatry
Journal Name : ASEAN Journal of Psychiatry
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
529. ผศ.พญ.สุพร อภินันทเวช.
การส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประสบอุทกภัย ปี 2549 พื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง.
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ 60 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล.  2008.  36-49.
Department : Department of Psychiatry
Journal Name : วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับพิเศษ 60 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
530. วิชนี จั่นมุกดา, ปิยะภัทร เดชพระธรรม.
ผลการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองป้า บุญมี แบบประยุกต์ต่อการทรงตัว ความยืดหยุ่น และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุ.
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2008.  18  (2): 59-64.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Journal of Thai Rehabilitation Medicine  / IF = 0.108
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now