-:-:-:-:-:-  ประกาศ  -:-:-:-:-:-
» ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน จากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔

» พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒

» พระราชบัญญัติ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒

» พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  -:-:-:-:-:-  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  -:-:-:-:-:-
» แบบ รช.1 (รายการเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ประสงค์จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558)

» แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558

» แบบยื่นคำขอแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542