| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 539 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 10
Export Excel :
46. Burbelo, Peter D.; Keller, Jason; Wagner, Jason; Klimavicz, James S.; Bayat, Ahmad; Rhodes, Craig S.; Diarra, Bassirou; Chetchotisakd, Ploenchan; Suputtamongkol, Yupin; Kiertiburanakul, Sasisopin; Holland, Steven M.; Browne, Sarah K.; Siddiqui, Sophia; Kovacs, Joseph A. .
Serological diagnosis of pulmonary Mycobacterium tuberculosis infection by LIPS using a multiple antigen mixture .
BMC MICROBIOLOGY.  2015.  15  (1):
Department : Medicine
Journal Name : BMC MICROBIOLOGY  / IF = 2.729
Source : Scopus
47. Cao B., Tan T.T., Poon E., Wang J.-T., Kumar S., Liam C.H.K., Ahmed K., Moral P., Qiu H., Barez M.Y., Buntaran L., Tampubolon O.E., Thamlikitkul V. .
Consensus statement on the management of methicillin-resistant Staphylococcus aureus nosocomial pneumonia in Asia .
Clinical Respiratory Journal.  2015.  9  (2): 129-142.
Department : Medicine
Journal Name : Clinical Respiratory Journal  / IF = 1.512
Source : Scopus
48. Cappellini MD, Porter JB, Musallam KM, Kattamis A, Viprakasit V, Galanello R, Taher AT. .
Development of a new disease severity scoring system for patients with non-transfusion-dependent thalassemia .
Eur J Intern Med.  2015.  28  91-6.
Department : Pediatrics
Journal Name : Eur J Intern Med  / IF = 2.891
Source : Pubmed
49. Chaicharoen Tantanate .
Performance Evaluation of the Coapresta®2000 Automated Coagulation Analyzer for Screening Coagulogram .
Siriraj Med J.  2015.  67  60-65.
Department : Clinical Pathology
Journal Name : Siriraj Med J
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
50. Chaichompoo P., Pattanapanyasat K., Winichagoon P., Fucharoen S., Svasti S.
Accelerated telomere shortening in β-thalassemia/HbE patients.
Blood Cells, Molecules, and Diseases.  2015.  55  (2):
Department : Department of Research and Development
Journal Name : Blood Cells, Molecules, and Diseases  / IF = 2.646
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th