| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 683 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 137
Export Excel :
681. Zhou, H; Kusaka, Y; Tamura, T; Suganuma, N; Subhannachart, P; Siriruttanapruk, S; Dumavibhat, N; Zhang, X; Sishodiya, PK; Van Duy, K; Hering, KG; Parker, JE; Algranti, E; Fedotov, I; Shida, H; Akira, M .
The 60-Film Set with 8-index for Examining Physicians' Proficiency in Reading Pneumoconiosis Chest X-rays
.

INDUSTRIAL HEALTH.  2012.  50  (2): 84-94.
Department : Preventive and Social Medicine
Journal Name : INDUSTRIAL HEALTH
Source : ISI
682. บรรพต สิทธินามสุวรรณ, ศรัณย์ นันทอารี, วิษณุ กัมทรทิพย์ .
การผ่าตัดทางประสาทศัลยศาสตร์สำหรับภาวะสมองพิการ-ตอนที่ 2: การรักษาแบบปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบประสาทและการดูแลรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ.
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร.  2012.  22  (1): 1-9.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
683. สุพร อภินันทเวช, วัจนินทร์ โรหิตสุข, มะลิรมย์ หัสดินรัตน์, ชาญวิทย์ พรนภดล, ปรารถนา สถิตวิภาวี .
ผลของการประเมินหลักสูตรการพัฒนาความฉลาด 4 ด้านของวัยรุ่นไทย.
วารสารสาธารณสุขศาสตร์.  2012.  42  (1): 90-103.
Department : Department of Psychiatry
Journal Name : วารสารสาธารณสุขศาสตร์  / IF = 0.220
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th