| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 499 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 100
Export Excel :
496. ผศ.พญ.ดร.สุนันทา ฉันทกาญจน์ .
Evaluation of "Teen as Teacher" for Anti-Tobacco.
Journal of Psychiatric Association Thailand.  2007.  52  269-281.
Department : Department of Psychiatry
Journal Name : Journal of Psychiatric Association Thailand  / IF = 0.284
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
497. วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์.
การออกกำลังกายสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน.
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2007.  18  (2): 70-73.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Journal of Thai Rehabilitation Medicine  / IF = 0.108
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
498. อ.นพ.ศุภโชค สิงหกันต์ .
การศึกษาความน่าเชื่อถือและความแม่นตรงของเครื่องมือแบบประเมิน Montgomery and Asberg Depression Rating Scale (MADRS) ฉบับภาษาไทย: แบบประเมินเพื่อวินิจฉัยและติดตามการเปลี่ยนแปลงโรคซึมเศร้า เปรียบเทียบกับ Diagnochi and Statrshical Monual of Mental Disorder (DSM) และ Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD).
J Med Assoc Thai Vol. 90 No.3.  2007.  90  (3): 524-531.
Department : Department of Psychiatry
Journal Name : J Med Assoc Thai Vol. 90 No.3  / IF = 0.160
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
499. อภิชาติ สิงคาลวณิช เสาวนีย์ กุลเกียรติชัย.
การศึกษาผลการผ่าตัดน้ำวุ้นตาในผู้ป่วยเบาหวานที่มีจอประสาทตาเปลี่ยนแปลงในโรงพยาบาลศิริราช.
จักษุเวชสาร.  2007.  21  (2): 128-135.
Department : Ophthalmology
Journal Name : จักษุเวชสาร
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th