เว็บใชต์สำหรับตรวจบทความวิจัย

proof-reading-service
Edanz
Mudskipper
Bioedit
Proof Read My File
Sibia Proofreading
American Journal Experts (AJE)
nextgenediting
Nature Publishing Group
Language Editing
Elsevier
Dr.Cheryl Rutledge
International world
of science publishing
Proof-Reading-Service.com
WritersServices
Proof Edit
Enago
 

*** กรณีที่ท่านสนใจส่งตรวจบทความวิจัย ***
กรุณานำส่งข้อมูลบทความที่ต้องการตรวจ ในรูปแบบไฟล์ MS Word (.doc/.docx) มาที่ คุณพนิดา รัตนสมบูรณ์ โทร. 02-419-2680 E-Mail : Panida.rat@mahidol.edu และให้แนบแบบฟอร์มนี้    มาด้วยทุกครั้ง

   
   
   
  Publishing support including
  The consideration fee of investigation and edition menuscript, the procedure fee of menuscript submission and page
  charge,including publication (exclude off print or reprint order).
   
  Rate of publishing support depends on impact factor.
  2.1 Less than 1 impact factor : Publishing fee was paid for the real charge, but the value does not exceed 30,000 baht.
  2.2 More than 1 impact factor : Publishing fee was paid for the real charge, but the value does exceed 40,000 baht.
   
  If you have any questions, please do not besitate to contact Mrs.Usa Kaenthatan Tel.(+66) 2-419-2681
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th