ช่องทางในการติดต่อสอบถาม

 

คุณศุภัคชญา  02-4192650    /   คุณอรอนงค์  02-4192649 
E-mail : supakchaya.pln@mahidol.ac.th  /  onanong.pho@mahidol.ac.th


ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม "แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่"
1.แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
1.1 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (ในประเทศ) แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
1.2 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (ต่างประเทศ) แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
1.3 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (การวิจัยทางคลินิก) แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับหมวดรายจ่ายงบบุคลากร (ค่าจ้าง) / หมวดค่าตอบแทน  เท่านั้น แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
2.1 บันทึกขออนุมัติในหลักการจ้างบุคคลภายนอก (วิจัย) HR1-2 แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
2.2 แบบฟอร์มประวัติพนักงานบุคคลภายนอก (วิจัย) แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
2.3 แบบสัญญาจ้างผู้ช่วยวิจัย แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
2.4 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน - แบบไม่มีประกันสังคม แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
2.5 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน - แบบมีประกันสังคม แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
2.6 แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน - บุคคลภายใน แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
2.7 แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน - บุคคลภายนอก แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
2.8 ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
2.9 แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน - ข้ามส่วนงาน แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
2.10 บันทึกขออนุมัติลาออก - ลูกจ้างโครงการ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3. แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้สอย (เงินสดย่อย / ระบบ AP / เงินเชื่อ) แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.1 การเบิกจ่ายผ่าน เงินสดย่อยเพื่อการวิจัย แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.1.1 แบบขออนุมัติเงินสดย่อยเพื่อการวิจัย แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.1.2 ใบนำส่งเอกสารเงินสดย่อยเพื่อการวิจัย แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.1.3 ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.1.4 ใบสำคัญรับเงิน (หลายคน) แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.1.5 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.2 การเบิกจ่ายผ่านระบบ AP แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.2.1 ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย - กรณี จ่ายคืนโครงการ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.2.2 ใบขออนุมัติเบิกเงินเพื่อชำระ ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย - กรณี จ่ายให้บริษัท แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.3 การเบิกจ่ายผ่าน เงินเชื่อวิจัย แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
การขอรหัสเงินเชื่อ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.3.1 แบบแจ้งขอใช้บริการเงินเชื่อ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.3.2 แบบขอส่งข้อตกลงและเอกสารประกอบเพื่อ mapping ข้อมูล แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.3.3 แบบฟอร์มแจ้งขอรหัสโครงการ(สารสนเทศ) แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.3.4 ข้อตกลงการใช้บริการของโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.3.5 แบบฟอร์มขอติดต่อการใช้บริการของโครงการวิจัย แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
การหักชำระเงินเชื่อ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.3.6 แบบฟอร์มหักจ่ายเงินเชื่อจากบัญชีโครงการ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.3.7 แบบฟอร์มขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัย - กรณีผู้ป่วยใน แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.3.8 หนังสือขอขยายระยะเวลาการใช้บริการโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.3.9 หนังสือขอเพิ่มรายการตรวจปฏิบัติการ (เงินเชื่อ) แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.3.10 หนังสือขอส่งสำเนา หนังสือรับรองโครงการวิจัย (EC) ที่ต่ออายุแล้ว แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.3.11 หนังสือขอยุติการขอใช้บริการโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อและขอปิดรหัสเงินเชื่อ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.4  ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้สอย (เงินสดย่อย / ระบบ AP / เงินเชื่อ) แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.4.1 การเบิกจ่ายเงินสดย่อยวิจัย แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.4.2 การเบิกจ่ายผ่านระบบ AP แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
3.4.3 การเบิกจ่ายผ่านเงินเชื่อ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4. แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุทุนอุดหนุนวิจัย แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.1 แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุ สารเคมี และวัสดุสำนักงาน แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.1.1 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย - กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายเงินให้ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.1.2 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย - กรณีสำรองเงินจ่ายเอง แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.1.3 เอกสารเพิ่มเติม แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.1.3.1 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.1.3.2 ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.1.3.3 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.1.3.4 เช็คลิสตรวจเอกสาร - กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายเงินให้ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.1.3.5 เช็คลิสตรวจเอกสาร - กรณีสำรองเงินจ่ายเอง แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.2 แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลกรรมการ จัดซื้อครุภัณฑ์ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.3 ตัวอย่างการกรอกเอกสาร แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.3.1 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและขออนุมัติเบิกจ่าย - กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายเงินให้ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.3.2 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและขออนุมัติเบิกจ่าย - กรณีสำรองเงินจ่ายเอง แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.3.3 หนังสือบันทึกข้อความขอเบิกเงินจากบัญชีอุดหนุนวิจัย - กรณีสำรองเงินจ่ายเอง แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าพัสดุและแนวทางในการปฏิบัติ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.4.1 ขั้นตอนการจัดซื้อและเอกสารหลักฐานแนบประกอบการจัดซื้อ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
4.4.2 Powerpoint แนวทางการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายพัสดุ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
5. บันทึกขออนุมัติในหลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ่ายด้วยบัตรเครดิตของคณะฯ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
6. แบบฟอร์มคืนเงิน แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
7. ขั้นตอนการจัดซื้อยา แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
8. แบบฟอร์มทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
9. หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทของโครงการวิจัย แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
10. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินเพื่อส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
11. แบบฟอร์ม ขอเปิด บัญชีธนาคารสำหรับทุนอุดหนุนวิจัย แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
12. แบบฟอร์ม ขอปิด บัญชีธนาคารสำหรับทุนอุดหนุนวิจัย แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
13. ทุนสนับสนุนนักวิจัยเฉพาะสาขา (Specific League Funds) แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
13.1 แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าพัสดุ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
13.1.1 แนวทางการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายพัสดุ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
13.1.2 แบบฟอร์มเอกสารเบิกจ่าย (กรณีฝ่ายวิจัยดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ขาย) แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
13.1.2.1 แบบรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ - กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายเงินให้ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
13.1.2.2 ใบตรวจรับพัสดุ - กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายเงินให้ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
13.1.2.3 รายละเอียด - กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายเงินให้ แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
13.1.3 แบบฟอร์มเอกสารเบิกจ่าย (กรณีโครงการสำรองจ่าย) แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
13.1.3.1 แบบรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ - กรณีโครงการสำรองจ่าย แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
13.1.3.2 ใบตรวจรับพัสดุ - กรณีโครงการสำรองจ่าย แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
13.1.3.3 รายละเอียด - กรณีโครงการสำรองจ่าย แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
13.1.4 เอกสารเพิ่มเติม แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
13.1.4.1 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
13.1.4.2 ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่ [A]
จำนวนแบบฟอร์มทั้งหมด   แบบฟอร์ม

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now