หน่วยคลังเนื้อเยื่อ สารน้ำ เชื้อ และสารชีวภาพ
งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย

คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการคลังเนื้อเยื่อ สารน้ำจากร่างกายและเชื้อ
คณะกรรมการบริหารคลังเนื้อเยื่อ สารน้ำจากร่างกายและเชื้อ