รางวัลงานวิจัย
 
รางวัลชนะเลิศ นิวตัน (Newton Prize) ประจำปี 2560
    ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช และ ผศ. ดร.ประพัฒน์ สุริยผล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัล ...  รายละเอียด
 
     รางวัล Innovative Teaching Award ปี 2560
    ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ และ รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ นักศึกษาแพทย์ธนาพัทธ์ วาณิชย์นที นักศึกษาแพทย์ปุญญภัทร มาประโพธิ์ นักศึกษาแพทย์นิพิฐ เจริญงาม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รางวัล ...  รายละเอียด
 
    รศ.พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
    ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร ที่ได้รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (Ajinomoto Young Researcher Award 2017) จากสมาคม ...  รายละเอียด
 
    ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงศ์
    ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงศ์ ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ จากผลงานโครงการ ...  รายละเอียด
 
    อ.ดร.นพ. คงธนะ ตระการสง่า
    ขอแสดงความยินดีกับ  อ.ดร.นพ. คงธนะ ตระการสง่า ที่ผลงานวิจัยได้รับความสนใจจากสำนักข่าวและนิตรสารชั้นนำของต่างประเทศ ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่คือ...  รายละเอียด
 
    The Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017
    ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 Times Higher Education ได้ ...  รายละเอียด
 
    ภญ.ดร.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์
    ภญ.ดร.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของ ศิริราช (SiSCR) สังกัดงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล ที่ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำาปี 2559 จากผลงานวิจัยหัวข้อ ...  รายละเอียด
 
    รางวัลรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2559
    ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.นพ.ตรีภพ  เลิศบรรณพงศ์ และ ทพญ.วรรณดี  พลานุภาพ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2559 ... รายละเอียด
 
    รางวัลรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2559
    ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.นพ.พิทยา ด่านกุลชัย ภาควิชารังสีวิทยา และ ผศ.นพ.ปิติพล  ชูพงศ์ ภาควิชาจักษุวิทยา ที่ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภท ... รายละเอียด
 
    ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ
    ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ จากสถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่น จากหัวข้อโครงการ “การศึกษานำร่องเพื่อใช้พลาสมาที่มีแอนติบอดีต่อ... รายละเอียด
 
    รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2558
    ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกคัดเลือก ให้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2558 ในประเภทต่างๆดังต่อไปนี้  1) ประเภทรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก  2) ด้านปรีคลินิก หรือชีวการแพทย์  3) ด้านนวัตกรรม... รายละเอียด
 
    รางวัลผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านดีเด่น อันดับที่ 1
    แพทย์หญิงกัณห์ชลิต ถนอมกิตติ แพทย์ประจำบ้านตจวิทยา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาตจวิทยา ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านดีเด่น อันดับที่ 1 จากผลงานวิจัย หัวข้อ Proteome analysis of biopsies from lesional versus.... รายละเอียด
 
    รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย
    ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงลลิดา หว่านพืชน์ และ แพทย์หญิงวราลักษณ์ ยั่งสกุล ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ จากการประกวดงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย .... รายละเอียด
 
    รางวัล DMSc Award ประจำปี 2559
    ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นพ.วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ที่ได้เข้ารับพระราชทานโล่และเงินรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดรางวัล DMSc Award ประจำปี 2559 .... รายละเอียด
 
    รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558
    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิปร วิประกษิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และคณะฯ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 จากผลงานวิจัยเรื่อง .... รายละเอียด
 
    รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557
    ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล  ผศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง และ รศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 สาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) สาขา.... รายละเอียด
 
    รางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO Thailand Award) ประจำปี 2558
    ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พินภัทร ไตรภัทร จากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) .... รายละเอียด
 
    รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
    รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2557 มีผู้ที่ถูกคัดเลือก ให้ได้รางวัลในประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ 1) ประเภทรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก 2).... รายละเอียด
 
    ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
    ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ หัวหน้าหน่วยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ .... รายละเอียด
 
     ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์
     ที่ได้รับรางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาชุดการตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยดีเอ็นเอแบบ SNP set เพื่อใช้ในตัวอย่างตรวจที่เสื่อมสลาย โดยมีความจำเพาะต่อการตรวจพิสูจน์บุคคลประชากรไทย” (Development of a SNP Set of Human Identification: a Set with High Naturally Degraded DNA Samples in the Thai Population) ... รายละเอียด
 
     ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย
     ที่ได้รับรางวัล 2013 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards สาขา Health Sciences จาก ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในงานการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ครั้งที่ 13 ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ... รายละเอียด
 
     ดร.บรรพท ศิริเดชาดิลก
     ให้สัมภาษณ์คณะสื่อมวลชนเกี่ยวกับงานวิจัยการพัฒนาเทคนิคการสร้างไวรัส แบบใหม่ ต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนตัวเลือก เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งงานวิจัย ดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก Grand Challenges Canada รวมระยะเวลา 18 เดือน ด้วยงบประมาณ 100,000 ดอลลาร์แคนาดา หรือประมาณ 3,000,000 บาท ... รายละเอียด
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th