ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช “ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ” เป็นอาคารสูง ๑๒ ชั้น ซึ่งประกอบด้วย

ชั้นที่ 1 มีห้องประชุม ๑๐๐ ที่นั่ง พร้อมห้องโถงจัดแสดง และห้องควบคุมระบบสาธารณูปโภค
ชั้นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และสำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และห้องประชุม ๑๖ ที่นั่ง ๓ ห้อง
ชั้นที่ 3 สำนักงานสถานส่งเสริมการวิจัย
ชั้นที่ 4 หน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ และหน่วยอณูพันธุศาสตร์
ชั้นที่ 5 หน่วยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย
ชั้นที่ 6 หน่วยโปรตรีโอมิกส์ทางการแพทย์ และหน่วยวิจัยไข้เลือดออก
ชั้นที่ 7-8 ห้องปฎิบัติการ โครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ชั้นที่ 9 สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย และ สำนักงานนานาชาติ
ชั้นที่ 10 ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช
ชั้นที่ 11 ห้องพักนักวิจัย
ชั้นที่ 12 Siriraj Creative and Innovation Center และ Siriraj Research Exhibition Center
        นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ลิฟท์โดยสาร จำนวน ๓ ตัว และลิฟท์ขนของ ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตัว มีระบบ CCTV และ electronic door