ณ ที่แห่งนี้ เป็นอาคารแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีกิจกรรมด้านวิจัยทางการแพทย์ที่ครบวงจรโดยมีจุดเด่น คือ ServiceImg
 • ศูนย์สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมศิริราช
  (Siriraj Creative and Innovation Center)
  ศูนย์สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมศิริราช (Siriraj Creative and Innovation Center) นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ จะมาระดมสมองในบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์งานวิจัย อีกทั้งยังมีฝ่ายสนับสนุนในการจัดทำความคิดที่สร้างสรรค์เป็น โครงการวิจัยต่อไป
 • มีสำนักงานสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่การบริหารจัดการ
  ไปจนถึงการประสานความร่วมมือด้านอื่นๆ ได้แก่
  - สำนักงานรองคณบดีฝ่านวิจัย
  - คณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในคน
  - คณะกรรมการกำกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
  - สถานส่งเสริมการวิจัย
  - ห้องประชุมที่สามารถทำการติดต่อกับต่างประเทศได้ในระบบ
  telepresence เสมือนจริง
  - มีที่พักสำหรับนักวิจัยทั้งแบบเดี่ยวและครอบครัว
  เพื่อรองรับนักวิจัยต่างชาติ

 • โครงสร้างพื้นฐานมีความสมบูรณืในมาตรฐานสากล พร้อมรองรับการวิจัยทางการแพทย์ ๒ ระดับ คือ
  - ระดับชีวการแพทย์ ได้แก่ มีพื้นที่ห้องปฎิบัติการ เครื่องมือวิจัย ระบบสาธารณูปโภค ระบบความปลอดภัย ระบบลิฟท์ที่เตรียมรองรับการขนส่งเครื่องมือวิจัยขนาดใหญ่
  - ระดับคลินิก ได้แก่ ศูนย์วิจัยคลินิกที่มีจำนวน ๒๖ เตียงสำหรับการวิจัยทางคลินิกที่ได้มาตรฐานสากล
 • ศูนย์แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมศิริราช (Siriraj Research Exhibition Center)
  นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ (Research forum) ระหว่างกันและกัน และยังรวมไปถึง ระหว่างองค์กรผู้ให้ทุนทุจัย ผู้ร่วมวิจัย และผู้ใช้งานวิจัย
ด้านการบริหารงาน ขึ้นตรงกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น งบประมาณต่างๆ
จึงเป็นของคณะฯโดยตรง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1. การบริหารจัดการระบบสนับสนุนโครงการพื้นฐาน ดูแลโดยหน่วยบริหารจัดการศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผ่านทางคณะกรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่มีผู้จัดการทั่วไป พร้อมวิศวกรประจำตึกดูแล
ส่วนที่ 2. การพิจารณา ติดตาม ประเมิน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ในศูนย์จะอยู่ในการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่มีท่านคณบดีเป็นประธานฯ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นเลขาฯ