Siriraj Medical Research Center, SiMR

ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐"

          อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary 5th December 2007 Building) พร้อมทั้งประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ป้ายชื่ออาคาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานกรรมการจัดหาทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการ

          อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นอาคารสูง ๑๓ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๑๒ ชั้น เป็นอาคารสำหรับการวิจัยตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศทั้งการวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและการวิจัยทางคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการวิจัยทางการแพทย์ในการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใหม่ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค วินิจฉัยและรักษาโรค เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ จะเป็นศูนย์วิจัย ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีคุณภาพสูง โดยเน้นงานวิจัยหลัก ๓ ประเภท ได้แก่ งานวิจัยเพื่อพัฒนาบริการสุขภาพ งานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และงานวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นศูนย์วิจัยที่มีเทคโนโลยีและ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทั้งบุคลากรและระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นศูนย์กลางในการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้ป่วยและประชาชน

          ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” สร้างขึ้นเพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์กลางการวิจัยและวิชาการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศทั้งสถานที่เทคโนโลยีและเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยพร้อมทั้งบุคลากรและระบบบริหารงานวิจัยที่ม ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีศักยภาพในการรองรับงานวิจัยที่เป็นเลิศ สามารถร่วมมือเชื่อมโยงการทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศกับสถาบันการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อันจะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขสังคมและเศรษฐกิจเพื่อผู้ป่วยืและประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับประเทศและภูมิภาคตลอดจนยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ศิริราชในด้านการวิจัยทางการแพทย์ ที่เป็นเลิศในระดับโลกและระดับภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชในการขับเคลื่อนให้ศิริราชก้าวสู่ความเป็นเลิศ ในอาเซียน

Objective

วัตถุประสงค์

1.เป็นศูนย์กลางของการวิจัยและวิชาการทางเวชชีวศาสตร์(Biomedicine)ที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ทางการแพทย์ระดับประเทศและภูมิภาค
2.เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์ในระดับนโยบายสาธารณสุขและมาตราฐานของการบริการทางการแพทย์ รวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อนนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย ประชาชน และสังคม

Vission

วิสัยทัศน์

“ ศิริราชเป็นศูนย์วิจัยชีวการแพทย์นานาชาติ ”
(Siriraj : The International Biomedical Research Center)

Mission

พันธกิจ

สร้างสรรค์งานวิจัยและวิชาการทางการแพทย์สู่ระดับโลก และชี้นำสังคม

          ด้วยความพร้อมของเครื่องมือและบุคลากรเดิมที่มีอยู่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเพิ่มใหม่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในงบประมาณ ผ่านทางสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชและจากโครงการพัฒนา และยกระดับห้องปฎิบัติการวิจัยและการศึกษาเพื่อสบนับสนุนความเป็นเลิศด้านแพทย์ศาสตร์ แต่ก็ยังขาดเครื่องมือบางชนิดตลอดจนทุนวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่ต้องการเป็นเลิศเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย เหล่านี้จึงเป็นที่มาของงบประมาณ สำหรับบุคลากรและอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงานวิจัยต่อไป

          ในอนาคตอันใกล้ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (Siriraj Medical Research Center , SiMR) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย ของสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ซึ่งนอกจากจะพัฒนาให้เป็นศูนย์การวิจัยชีวแพทย์นานาชาติ (Siriraj : The International Biomedical Research Center) แล้วยังจะสร้างสรรค์งานวิจัยและวิชาการทางการแพทย์สู่ระดับโลกและชี้นำสังคม

          โดยยังคงมีบทบาททางการเป็น “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ซึ่งอาจไม่เห็นผลทันทีทันใด แต่ผลที่ได้จากงานวิจัยทางการแพทย์จะมีผลต่อการพัฒนา เปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการทางการแพทย์ ทั้งการวินิจฉัย การรักษา ติดตามต่างๆ ที่มีผลให้มีการวินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากขึ้น ซึ่งจะมีผลดีถึง “ผู้รับ” ในอนาคตอย่างแน่นอน